Ministry to nomads: a comprehensive missiological approach

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Authors
Petersen, Gideon Phillip
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: Immanuel, our God is with us. Somehow Christianity has struggled with this very basic Christian belief. There has not been a theological struggle. The struggle has been the application among a people different from those influenced by the Graeco-Roman thinking of the West. In so doing it became easy for the Western missionary to impose his/her own understanding of God upon others and hence they were able to impose doctrines that would outline such thinking. This thesis argues that this application of Christian teaching did not coincide with the belief that God comes to all humanity. A group that was isolated by this kind of practice are the nomads of the world. Nomads have not rejected Christianity per se, however, they have questioned the need to change to something they are not in order to be Christian. Thus this thesis proposes that Christians enter a nomadic environment with the goal of allowing God to be one with nomads by using their communication styles and lifestyle. This requires a deep study of the people before embarking on such a journey. It also requires that the mission practitioner learn to become a learner and respect the people. In the end the mission practitioner will not dictate what and how the new believer ought to understand God. To achieve the stated goal this thesis suggests an incarnational approach that would connect the nomads to God through a demonstration of God’s presence in the life of the missionary. Such an approach will address the heart issues of the people and demonstrate a coming of God to humanity.
Afrikaans: Immanuel, ons God is met ons. Christene worstel met hierdie me es grondige begrip. Dit is egter nie ‘n teologiese worsteling nie. Die worsteling handel oor die toepas sing daarvan onder mense wat nie die Grieks-Romeinse denke van die Weste deel nie. Die Westerse sendelinge het dikwels slegs hulle eie begrip van God oorgedra en so ook hulle eie denkpatrone aan ander deurgegee . Hierdie verhandeling poog om aan te toon dat dié uitgangspunt in die oordra van die Christelike leer nie die oortuiging dat God na alle mense gekom het onderskryf nie. Die Nomadiese groepe is juis in hierdie opsig geïsoleer en te na gekom. Die Nomadiese groepe het nie die Christelike Evangelie per se verwerp nie, maar wel die oortuiging dat hulle in iets totaal anders as wat hulle werkli k is moet verander om Christene te word. Die uitgangspunt van hierdie verhandeling is dus juis dat die Chr istene die Nomadiese wêreld moet binnegaan deur hulle eie vorme van kommunikasie en styl te ge bruik. Hierdie weg kan slegs gevolg word na ‘n diepgaande studie van die mense en hulle gebruike. D ie sendeling moet ook ‘n leerder word en respek vir die mense ontwikkel. Die sendeling s al dan ook nie selfs bepaal wat die nuwe gelowiges oor God behoort te glo en verstaan nie. Om hierdie doelwit te bereik word ‘n inkarnasionele benadering voorge stel wat God se teen- woordigheid in die lewe van die sendelinge aan die Nomadiese per soon vertoon om hulle sodoende te bereik. So ‘n benadering sal die hartsake van die mense hanteer en die koms van God na mense de- monstreer.
Description
Keywords
Thesis (Ph.D. (Missiology))--University of the Free State, 2011, Himba (African people) -- Missions -- Namibia, Church work with nomads -- Namibia, Missions -- Namibia, Christianity and culture -- Namibia, Evangelistic work -- Methodology, Worldview transformation, Oral Bible, Mission communication, Incarnational ministry, Evangelism, Christian mission
Citation