The non-payment of mortgage bonds in South Africa: the voice of defaulters

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Marais, L.
Botes, L.
Pelser, A.
Venter, A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: The aim of this article was to provide an understanding of the reasons for the non payment of mortgage bonds in the South African context. The article starts off with a brief history on housing finance under apartheid from 1948 to 1994. It then conceptualise current housing finance to the lower end of the market (mainly for black people) in South Africa. This is followed by a literature review of possible reasons that contribute to the non payment of mortgage bonds in the South African context and a brief overview of the methodology followed during the interviews with defaulters. In the fourth part of the paper, the results from the empirical survey are discussed. The results of the survey confirm previous research that financial reasons are a fundamental factor that influences the non payment of mortgage bonds. According to the respondents, other factors that influence non payment include educational problems, political interfer ence and peer pressure, and the reaction and efficiency of the banks. The recommendations of respondents on solving the problem of non payment in clude shorter loan periods, improvement of bank management, and mortgage bond education. Reward programmes are also mentioned as a possible solution to defaulting. The study concludes that long term affordability is one of the main reasons that contribute towards the non payment of mortgage bonds. An additional conclusion is that financial institutions need to rethink their management of mortgage loans to lower income households.
Afrikaans: Die doel met hierdie artikel is om die redes vir die nie betaling van verbande in die Suid Afrikaanse konteks te verduidelik. Die artikel begin met ’n kort ge skiedenis, vanaf 1948 tot 1994, wat handel oor behuisingsfinansiering onder apartheid. Dit konseptualiseer dan die huidige behuisingsfinansiering aan die onderkant van die Suid Afrikaanse mark (vir hoofsaaklik swart mense). Dit word gevolg deur ’n literatuuroorsig oor moontlike redes wat tot die nie betaling van verbande in die Suid Afrikaanse konteks bydra en ’n kort oorsig oor die meto dologie wat in die onderhoude met wanbetalers gebruik is. Die resultate van die empiriese opname word in die vierde deel van die artikel bespreek. Dit be vestig vorige navorsing, wat getoon het dat finansiële redes ’n grondliggende faktor is wat die nie betaling van verbande beïnvloed. Ander faktore wat volgens die respondente nie betaling beïnvloed, is opvoedkundige probleme, politieke inmenging en groepsdruk en die banke se reaksie en effektiwiteit. Respon dente se aanbevelings om die probleem van nie betaling op te los, sluit in korter leningstydperke, die verbetering van bankbestuur en opvoeding oor verbande. Beloningsprogramme is ook as ’n moontlike oplossing vir wanbeta ling genoem. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat langtermyn bekostig baarheid een van die hoofredes is wat tot die nie betaling van verbande bydra. ’n Verdere gevolgtrekking is dat finansiële instellings weer moet herbesin oor hoe hulle verbande aan huishoudings in die laer inkomstegroepe bestuur.
Description
Keywords
Mortgage bonds, Non payment, Financial institutions, South Africa
Citation
Marais, L., Botes, L., Pelser, A., & Venter, A. (2005). The non-payment of mortgage bonds in South Africa: the voice of defaulters. Acta Structilia, 12(2), 1-24.