Portrayal of witchcraft in selected IsiZulu novels

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Ndebele, Siphiwe Alfred
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract in other languages 𝘚𝘤𝘳𝘰𝘭𝘭 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘐𝘴𝘪𝘡𝘶𝘭𝘶
Abstract
𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 This study investigates the various depictions of witchcraft in selected IsiZulu novels from South Africa. The objective is to investigate witchcraft techniques in each novel by thematically classifying the different and dominant types of witchcraft portrayed. A thematic approach to literary analysis is employed. This study is prompted by the lack of scholarly works that have focused on the practices of witchcraft in Zulu culture. Focus has been placed on the novels from the years 1935 up to 2014. The novels analysed were divided into two (2) categories of eras, namely; the colonial period and post-colonial period. IsiZulu novels written during the South African colonial-era such as Noma Nini (1935), Nje Nempela (1943), Amalutha Emalutheni (1960), Ikusasa Alaziwa (1969), Shumpu (1974), Abafana Boqunga (1977), Umbuso KaShaka (1987) and Ulaka LwabeNguni (1988) chronicle the use of witchcraft practices during the period of white-domination. IsiZulu fiction written in South Africa’s post-colonial period includes texts such as Ithemba Lami (1993), Kungasa Ngifile (2002), Kuyoqhuma Nhlamvana (2004), Ngacishe Ngazibambezela (2006), Akuyiwe Emhlahlweni (2007), Imiyalezo (2008), Kunjalo-ke (2008) and Bakithi! Impi Yothando Iyimpi Yegazi (2014). The study reveals how representations of sorcery, occult practices and witchcraft as portrayed in the chosen IsiZulu novels highlight witchcraft beliefs that are systematically related to specific cultural, political, socio-economic and psychological institutions. The study also thematically retraces how witchcraft practices such as otikoloshe (a mischievous and evil spirit), ukudlisa (poisoning) and izulu (lightning) form part of what Niehaus (2001) considers to be elaborate social dramas which reflect how beliefs about at communal and personal level witchcraft are organised.
𝑰𝒔𝒊𝒁𝒖𝒍𝒖 Lolu cwaningo lucubungula izindlela ezahlukahlukene zobuthakathi ezivela emanovelini esizulu ambalwa aseNingizimu Afrika. Inhlosonqangi ukucubungula imikhuba yokuthakatha enovelini ngayinye ngokuhlukanisa izinhlobo zobuthakathi ezidlangile nezivelele. Lolu cwaningo lusebenzisa indlela yokuhlaziya imibhalo ngokwezindikimba. Lolu cwaningo lugqugquzelwe ukugqama kokushoda kwemisebenzi yocwaningo egxile emikhubeni yokuthathakatha esikweni lwesizulu. Kugxilwe kakhulu emanovelini ashicilelwe kukusa kunyaka we-1935 kuya kowezi-2014. Amanoveli ahlaziyiwe ahlukaniswe ngokwezigaba zombuso ezimbili, neziziwa ngokuthi; isikhathi sombuso wamakoloni nobandlululo, kanye nesikhathi senkululeko yabamnyama. Amanoveli esizulu abhalwe ngesikhathi sombuso wamakoloni eNingizimu Afrika njengalawa; Noma Nini (1935), Nje Nempela (1943), Amalutha Emalutheni (1960), Ikusasa Alaziwa (1969), Shumpu (1974), Abafana Boqunga (1977), Umbuso KaShaka (1987) kanye no-Ulaka LwabeNguni (1988) agqamisa izenzo zobuthakathi ezahlabahlosa ngezikhathi sokubusa kwabamhlophe. Imibhalo yesizulu ebhalwe ngesikhathi senkululeko ihlanganisa imibhalo efana nalena: Ithemba Lami (1993), Kungasa Ngifile (2002), Kuyoqhuma Nhlamvana (2004), Ngacishe Ngazibambezela (2006), Akuyiwe Emhlahlweni (2007), Imiyalezo (2008), Kunjalo-ke (2008) ) Bakithi! Impi Yothando Iyimpi Yegazi (2014). Ucwaningo luphinde lukhiphe ngokwezifundo ukuthi imikhuba yobuthakathi efana ne-otikoloshe [umoya omubi nobubi], i-ukudlisa [ubuthi] kanye ne-izulu [umbani] iyingxenye yalokho uNiehaus (2001) akubheka njengamadrama omphakathi ayinkimbinkimbi abonisa ukuthi izinkolelo mayelana ne-at communal and personal level witchcraft zihlelwe kanjani.
Description
Thesis (Ph.D. (IsiZulu))--University of the Free State, 2023
Keywords
Citation