Show simple item record

dc.contributor.advisorVan Straaten, F. P.
dc.contributor.advisorVan H Botha, W. J.
dc.contributor.authorStapelberg, Henning
dc.date.accessioned2017-05-22T07:03:22Z
dc.date.available2017-05-22T07:03:22Z
dc.date.issued1999-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/6261
dc.description.abstractEnglish: This thesis deals with land management in urban areas and how the present legacy of separate towns may be managed and how the ultimate goals of integration and mixed land uses in a compatible manner can be attained. New legislation to ensure expeditious consideration of applications and the pruning of logical steps are also discussed and proposed. The new-fangled legislation, the Development Facilitation Act, 1995 (Act 67 of 1995) is also discussed thoroughly and the uncertainties, deficiencies and advantages regarding this legislation are discussed at length. The present situation regarding the separate towns and the problems encountered receives attention and this moves towards the integrated planning system where not only planning should be integrated, but where the entire approach should be integrated. This means that planning cannot be done in isolation or in compartments, but that a multi-facetted approach is required where all disciplines that are directly or indirectly involved in development are incorporated. This means that traffic, infrastructure, services, the economy, social aspects, planning and the environment all need to be addressed. What is emphasized is that land use and land development influence a whole spectrum of other elements and these in turn influence planning and land use. The ideal will be to manage the land development and use in such a way that strategic thinking and management take place. In respect of all these elements the backdrop of Agenda 21 should not be forgotten. Each town has its own particular and unique circumstances and these have to be taken into account not only in so far as it pertains to planning, but as it will influence the environment. Local Agenda 21 plans will have to be compiled and not with the notion that it will stifle development, but in order to develop in a consistent manner with the environment and the provisions set out in Agenda 21. It is common knowledge that something will have to be done with the integration of the towns as well as with the different zoning control measures. The rigidity of the town-planning schemes will also have to be addressed, but in order to commence with this, new tailor-made legislation, administrative procedures and policies are required. This thesis aims to satisfy at least the one element and that is the legislation. However, the research done can be useful for the compilation of structure plans, land development objectives and the subsequent town-planning scheme amendments in order to enhance development and have all urban areas incorporated within a single town-planning scheme. Another feature of the thesis is that it thoroughly discusses the administrative processes and procedures regarding the Townships Board and the Development Tribunal as well as all aspects relating to the procedures followed in land development. Some of the terms such as public interest and zoning for specific uses lend themselves to different interpretations and these have been researched from a town-planning point of view, but more importantly from an administrative point of view as these are elements readily used in quasi-judicial tribunals. Numerous court cases have been consulted and clear guidance has been indicated in this respect. The thesis aims to elucidate possible solutions in land management regarding the rapid urbanization process encountered at present, sustainability in respect of Agenda 21 and new legislation for the Free State.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Hierdie proefskrif handeloor die bestuur van grond in stedelike gebiede en hoe die huidige situasie van afsonderlike dorpe bestuur kan word om die uiteindelike doelwitte van integrasie en versoenbare gemengde grondgebruike te kan bereik. Nuwe wetgewing wat die spoedige afhandeling van aansoeke en die inkorting van logiese stappe word ook bespreek en voorgestel. Die nuwe wetgewing, die Wet op Ontwikkelingsfasilitering, 1995 (Wet 67 van 1995) word ook deeglik bespreek en die onsekerhede, gebreke en voordele betreffende hierdie wetgewing word ook uitvoerig bespreek. Die huidige situasie van afsonderlike dorpe en die probleme wat daarmee ondervind word kry ook aandag en dit beweeg na 'n ge-integreerde beplannings sisteem waar nie net beplanning ge-integreer word, maar die hele aanslag van beplanning behoort ge-integreerd te wees. Dit beteken dat beplanning nie in isolasie gedoen kan word, maar dat In multi-fasset aanslag verlang word wat al die dissiplines insluit wat direk of indirek betrokke kan wees. Verkeer, infrastruktuur, dienste, die ekonomie, sosiale aspekte, beplanning en die omgewing moet ook aangespreek word. Wat beklemtoon word, is dat grondgebruik en ontwikkeling In hele spektrum van ander elemente be-invloed terwyl hierdie elemente ook die grondgebruik be-invloed. Die ideaal sal wees om die beheer van grondgebruik en ontwikkeling op In strategiese wyse te laat plaasvind. AI die elemente moet ook in ag neem die versoenbaarheid met Agenda 21. Dit word algemeen aanvaar dat iets gedoen sal moet word met die integrasie van die verskillende dorpe en ook die afsonderlike sonerings-beheer wat tans van toepassing is. Die regiditeit van dorpsbeplanningskemas sal oak aangespreek moet word en om daarmee te begin moet paslike wetgewing, administratiewe prosedures en beleid daargestel word. Hierdie proefskrif poog om in een van die elemente te voorsien, naamlik die wetgewing. Die navorsing wat gedoen is kan ook as basis dien vir die opstel van struktuurplanne, ontwikkelings doelwitte en die daaropvolgende aanlegskemas om sodoende ontwikkeling te bevorder en ook om al die stedelike gebiede met een kontrole dokument te beheer. Nog 'n aspek van die proefskrif is dat die administratiewe prosesse en prosesse met betrekking tot die Dorperaad en die Ontwikkelings Tribunaalontleed word, asook die aspekte wat betrekking het op alle grondgebruik prosedures. Sommige van die aspekte soos publieke belang en sonerings vir bepaalde gebruike leen hulle daartoe vir verskillende interpretasies en hierdie aspekte is nagevors vanuit 'n stadsbeplanning oogpunt, maar ook veral uit 'n administratiewe oogpunt aangesien hierdie aspekte dikwels voorkom met judisiële tribunale. Verskeie hofsake word ook behandel om rigting te gee aan die grond bestuur. The proefskrif verklaar ook moontlike oplossings in grond bestuur veral wat betref die vinnige urbanisering wat plaasvind, die volhoubaarheid en die voorgestelde nuwe wetgewing vir die Vrystaat. Elke dorp het sy eiesoortige en unieke omstandighede en dit moet in ag geneem word met beplanning aangesien dit ook 'n invloed op die omgewing sal hê. 'n Plaaslike Agenda 21 behoort in plek te wees met die doelom versoenbare ontwikkeling te bevorder en nie te kortwiek. Ontwikkeling wat versoenbaar is met Agenda 21 se vereistes is reeds volhoubare ontwikkeling.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectZoningen_ZA
dc.subjectTown-planning schemeen_ZA
dc.subjectStructure plansen_ZA
dc.subjectLand development objectivesen_ZA
dc.subjectDevelopment Facilitation Acten_ZA
dc.subjectTribunalen_ZA
dc.subjectAdministrative procedureen_ZA
dc.subjectUrban regenerationen_ZA
dc.subjectUrban planningen_ZA
dc.subjectCentral business districten_ZA
dc.subjectAgenda 21en_ZA
dc.subjectLand use, Urban -- South Africa -- Free Stateen_ZA
dc.subjectCity planning -- South Africa -- Free Stateen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Public Management))--University of the Free State, 1999en_ZA
dc.titleStrategies for urban land management in the Free Stateen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record