Show simple item record

dc.contributor.advisorNkoane, M. M.
dc.contributor.advisorMahlomaholo, M. G.
dc.contributor.authorPepenene, Mohapi Jack
dc.date.accessioned2017-01-23T10:04:07Z
dc.date.available2017-01-23T10:04:07Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/5389
dc.description.abstractEnglish: The study is intended to formulate a management strategy for optimising the implementation of educational enrichment programmes (EEPs) in Youth development, Recreation, Arts and Culture (YRAC). The study was conducted in one education district of the Free State Province in South Africa where three EEPs managers at the operational level were involved: a Deputy Chief Education Specialist (DCES) and two Senior Education Specialists (SESs).The study adopted the Critical Emancipatory Research (CER) theoretical framework to direct its activities. To accomplish the ideals of CER the study employed the Participatory Action Research as a methodological approach. PAR was applied to unveil the management of EEPs in YRAC, highlighting community involvement, partnerships, constant participation and allocation of resources in the formulation of the envisioned management strategy. The study found that the management strategy for optimising the implementation of EEPs was a function of collaborative and communicative engagement of stakeholders. It also emerged from the study that, among others, major inequalities in terms of access to resources justified the need for the management strategy. The lack of participation of parents in the EEPs was found to inhibit their democratic participation in the implementation of EEPs and subsequently the application of the management strategy. Unilateral communication also espoused serious challenges for the management strategy. Despite its challenges, the formulated management strategy demonstrated signs of usefulness: it supported collaborative and cooperative engagement among stakeholders, participative democracy for social justice, regular and interactive communication between the EEPs managers and all stakeholders. The contribution of the study to the field of education lay in its identification of the gaps with respect to the equitable access and implementation of EEPs in schools. The study highlights the dire shortage of funding for the implementation of EEPs, lack of parental support, the marked decline of learners’ participation and the inadequate professional training of EEPs managers in EEPs as compelling reasons for a management strategy. The study also highlights the importance of creating room for careers for learners through EEPs as one of the critical rationale for the management of EEPs.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die doel van hierdie studie is om ‘n bestuurstrategie te formuleer vir die optimaliseering wat die implementering van hierdie opvoedkundige verrykingsprogramme in Jeugontwikkeling, Ontspanning, Kuns en Kultuur aanbetref. Die studie is onderneem in die opvoedkundige distrik van die Vrystaat Provinsie wat drie (3) Opvoedkundige Verrykingsbestuurders betrek het op operasionele vlak – ‘n Adjunk Hoofopvoedkundige Spesialis en twee Senior Opvoedkundige Spesialiste in die Jeugontwikkeling, Ontspanning, Kuns en Kultuur sub-direktoraat. Die studie word is uitgevoer onder leiding van die kritiese vrywaringsnavorsingsraamwerk. Om die mikpunte van die kritiese vrywaringsnavorsingsraamwerk te behaal is deelnemende aksienavorsing gebruik as ‘n metodieke benadering gebruik. Deelnemende aksienavorsing is toegepas om die bestuur van opvoedkundige verrykingsprogramme in Jeugontwikkeling, Ontspanning, Kuns en Kultuur bloot te lê wat gemeenskapsbetrokkenheid, venootskappe, konstante deelname en allokering van bates uit lig in die formuleering van die voorsiene strategie. Die studie het bevind dat die bestuurstrategie vir die optimaliseering van die implementeering van opvoedkundige verrykingsprogramme in Jeugontwikkeling, Ontspanning, Kuns en Kultuur ‘n funksie van kollaboratiewe en kommunikatiewe verbintenis van belanghebbendes is. Dit het ook aan die lig gekom dat groot ongelykhede ten opsigte van toegang tot hulpbronne dit geregverdig het dat ‘n raamwerk vasgestel word vir die bestuurstrategie. Die gebrek aan ouerbelangstelling het bygedra tot die stremming van demokratiese deelname in die implementering en die daaropvolgende implementeering van die bestuurstrategie. Eensydige kommunikasie het ook ernstige uitdagings gebied vir die bestuurstrategie en ten spyte van die uitdagings, het die bestuurstrategie gedui op tekens van bruikbaarheid ten opsigte van die erkenning en insluiting van die gemeenskap en die formuleering van venootskappe deur die vloei van die vereiste hulpbronne en profesionele vaardighede van beide leerders en opvoedkundige verrykingsbestuurders. Die bydrae van die studie in die veld van opvoedkunde word getoon in die identifiseering van gapings ten opsigte van gelyke toegang en die implementering van opvoedkundige verrykingsprogramme in skole. Die studie lig ook die ontsettende tekort aan bevondsing uit vir die implementering van hierdie opvoedkundige verrykingsprogramme, die tekortkoming van ouerbetrokkenheid, die genoteerde kwyning van leerderdeelname en die onvoldoende profesionele opleiding van opvoedkundige verrykingsprogrambesturders wat bydra tot verpligte redes vir die bestuurstrategie. Vêrder lig die studie die belangrikheid uit vir moontlike loopbane vir leerders deur middel van opvoedkundige verrykingsprogramme as een van die kritiese grondredes vir die bestuur van hierdie opvoedkundige verrykingsprogramme.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (School of Education Studies))--University of the Free State, 2016en_ZA
dc.subjectManagement strategyen_ZA
dc.subjectCritical emancipatory researchen_ZA
dc.subjectEducational enrichment programmesen_ZA
dc.subjectParticipatory action researchen_ZA
dc.titleManagement strategy for optimising the implementation of educational enrichment programmes in youth development, recreation, arts and cultureen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record