Die vennootskap: goeie huweliksmaat met huwelik of konkubinaat?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003-06
Authors
Snyman-Van Deventer, E.
Henning, J. J.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Law, University of the Free State
Abstract
English: In this article the legal position of people in a concubinate relationship after the breakup or dissolution of the relationship in the American, Dutch and South African law is compared. Various attempts in the American law failed to solve the problems that originate with the dissolution of marriages and concubinates or to establish a just and equitable system. In the Netherlands attempts were made to solve problems with living-together relationships, especially between members of the same sex. The South African courts have solved these problems by application of the partnership principles on these relationships through recognition of the universal partnership and its use as a just and equitable remedy.
Afrikaans: In hierdie artikel word die regsposisie van persone betrokke in 'n samewoningsverhouding na die beëindiging of ontbinding van die verhouding in die Amerikaanse, Nederlandse en Suid-Afrikaanse reg vergelyk. Verskeie pogings is in die Amerikaanse reg aangewend om probleme wat ontstaan by die ontbinding van huwelike of saamwoonverhoudings op te los en 'n billike bestel daar te stel. Baie van hierdie pogings was egter tevergeefs. Ook in die Nederlande is deur ondermeer regshervorming gepoog om probleme rakende saamwoonverhoudings, veral waar dit tussen lede van dieselfde geslag was, op te los. Die Suid-Afrikaanse howe het tot 'n groot mate hierdie probleme ondervang en opgelos deur die toepassing van vennootskapsregtelike beginsels deurdat die universele vennootskap erken word en as billikheidsremedie toegepas word op hierdie tipe verhoudings.
Description
Keywords
Citation
Snyman-Van Deventer, E., & Henning, J. J. (2003). Die vennootskap: goeie huweliksmaat met huwelik of konkubinaat?. Journal for Juridical Science, 28(1), 76-96.