Show simple item record

dc.contributor.advisorSchoeman, W. J.
dc.contributor.authorDu Toit, Salomon Ignatius Senekal
dc.date.accessioned2019-06-28T06:31:40Z
dc.date.available2019-06-28T06:31:40Z
dc.date.issued1987-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/9885
dc.description.abstractAfrikaans: Probleemidentifikasie: Die huweliksverhouding dien as basis van die gesin, wat oor 'n primêre sosialiseringswaarde in die breë beskik. Die aard en oorsake van die problematiek van die huweliksverhouding hang saam met die ontwikkelingsmoment van egpaarinteraksie waarin die huwelikspaar verkeer. Die huweliksverhouding bied voortdurend die geleentheid tot uitbouing by wyse van die ontwikkeling van interpersoonlike egpaarinteraksie. Sodanige aksie gerig op die optimale funksionering van die huweliksverhouding, mag 'n voorkomende funksie vervul. Die doelstellings van hierdie studie behels veral die volgende: (a) 'n Teoretiese integrasie en teorie-bou met betrekking tot die ontwikkeling van egpaarinteraksie. (b) Die skepping, ontwikkeling en verfyning van 'n toepaslike huweliksverrykingsprogram met betrekking tot egpaarinteraksie in die gesinsontwikkelingskonteks. (c) 'n Empiriese evaluering van die program om die geldigheid van die teorie en die praktykprogram te bepaal. Agtergrond tot die probleem: Die teoretiese ondersoek na die ontwikkelingsperspektief tot egpaarinteraksie wat intrapsigiese ontwikkelingskonstrukte van egpaarlede asook interpersoonlike ontwikkelingsaspekte in sosiale en gesinsverband met gepaardgaande integrasiemoontlikhede inkorporeer, dui daarop dat daar volgens nie-optimale bevredigingsvlakke as norm 'n deurlopende behoefte bestaan aan die versterking van die huweliksverhouding gedurende die verskillende gesinsontwikkelingstadia, maar veral tydens die gesinsuitbouingsfase. In 'n praktykgeorienteerde bepaling van egpaarinteraksieontwikkelingsintervensies waarin veral voorkomende interpersoonlike vaardigheidsopleidingsmetodes met betrekking tot verryking en kommunikasie-opleiding ter sprake kom, tree samestellingsmoontlikhede, asook 'n sentrale effektiwiteitsbepalende proses, na vore. 'n Praktykgeorienteerde vasstelling van egpaarinteraksie-intervensietoepassing in groepverband, handel hoofsaaklik met gestruktureerde (demokratiese) lewensvaardifgheidsgroepe en effektiwiteite waarin leerprosesse vooropgestel staan, sowel as die rol van die groepleier waarin sy waardesisteem onder meer bepalend blyk te wees. Die ideaalbeeld en onderliggende waardesisteem ten opsigte van die probleem: Die daarstelling van 'n huwelikswaardesisteem in die vorm van die Christenhuwelik as 'n doelmatige probleemtema kulmineer in die sentraliteit van die versoenende Christelik-Protestantse huweliksgeloofs- en liefdesbeginsel en interpersoonlike huwelikshandelingsideaalprofiel, wat ook nagestreef kan word vanuit geïntegreerde en saamgestelde teoretiese en praktvkhulpbronne vanuit die Sielkunde. Oplossing van die probleem: Die formulering van teoretiese en praktykgeorienteerde probleemoplossings steun onderskeidelik enersyds op algemene sisteemteorie (en kubernetika) en andersyds op psigo-opleiding (en ontwikkelingsnavorsing) en resulteer in teoretiese en praktykgeorienteerde modelle genaamd "egpaarinteraksie-ontwikkeling" en "gesinsontwikkelingvir egpare" (bestaande uit 'n handleiding, 'n werkboek en 'n videopakket), wat verdere evalueringsaksies ontlok. Evaluering van die probleemoplossing: Die metode van ondersoek na die probleemoplossingsevaluering betrek twee uiteenlopende maar aanvullende navorsingsevalueringsprosesse, te wete die ontwikkelings- en die eksperimentele navorsingsevaluering. Die evaluering van die program volgens die ontwikkelingsnavorsingsbenadering behels evaluering deur deskundiges, deur die groeplede (met behulp van 'n semantiese differensiaal) asook deur 'n voorafgaande studie as loodsstudie. Die eksperimentele navorsingsbenadering word verteenwoordig deur die volgende aspekte: die huweliksverrykingsprogram as onafhanklike veranderlike; die Porterskale, Carkhuffskale. semantiese differensiaal en huweliksintegrasievraelys as meetinstrumente gerig op interpersoonlike egpaarinteraksie as verteenwoordigend van die afhanklike veranderlike; die voor- asook na- en opvolgmetingskontrolegroepontwerp; steekproeftrekking (N = 108); die eksperimentele prosedure sowel as die hipotesestelling en data-analise. Die dataverwerking van die Rotelling T2-toetsstatistiek (vir onafhanklike en afhanklike groepe) wat hoofsaaklik aangewend word, geskied met behulp van 'n standaard BMDP-rekenaarprogram. 'n Aantal hipoteses word geformuleer aangaande die effek van die program met betrekking tot die volgende vlakke van interpersoonlike (egpaar) interaksie: (a) Subtiele (begrypende) houdings. (b) Begrypende vaardighede insluitende egtheid. respek en empatie. (c) Bewustelike (positiewe) houdings. (d) Verhoudingsintegrasie. Die resultate en interpretasie van die probleemoplossingsevaluering ten opsigte van die ontwikkelingsnavorsingsevaluering dui daarop dat die verskillende entiteite van die blootstelling aan die huweliksverrykingsprogram, naamlik die inhoud en aanbieding van die werkboek en die gepaardgaande videomateriaal, die individuele-, egpaar- en groepaktiwiteite, die groepgesprekke en die aanbieder as oorwegend positief deur die groeplede ervaar word, en dus toereikende voorkomsgeldigheid impliseer. Uit die resultate en interpretasie ten opsigte van die eksperimentele navorsingsevaluering, blyk dit dat die blootstelling aan die huweliksverrykingsprogram betekenisvolle toenames in die aanwesigheid van subtiele (begrypende) houdings, begrypende vaardighede insluitende egtheid, respek, bewustelike (positiewe) houdings en verhoudingsintegrasie, en dus egpaarinteraksie in geheel asook die gepaardgaande huweliksfunksionering, -ontwikkeling en -bevredigingspatrone op die korttermyn, maar ook 'n langer termyn, tot gevolg het. Ten einde die geldigheidsevaluering en die verdere ontwikkeling van die huweliksverrykingsprogram en teoretiese insette van hierdie studie steeds uitte brei, behoort die program op meer diverse steekproewe betreffende aspekte soos sosio-ekonomiese, taal- en kulturele stratifikasie, ook op 'n longitudinale wyse toegepas te word.en_ZA
dc.description.sponsorshipRaad vir Geesteswetenskaplike Navorsingen_ZA
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectThesis (D.Soc.Sc. (Psychology))--University of the Free State, 1987en_ZA
dc.subjectHusband and wifeen_ZA
dc.subjectFamiliesen_ZA
dc.subjectMarriageen_ZA
dc.titleDie ontwikkeling en evaluering van 'n huweliksverrykingsprogram met inagneming van die verskillende egpaarontwikkelingstadiaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record