Show simple item record

dc.contributor.advisorVan den Berg, H. S.
dc.contributor.authorRoets, Ilse
dc.date.accessioned2018-10-18T08:42:34Z
dc.date.available2018-10-18T08:42:34Z
dc.date.issued2002-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/9394
dc.description.abstractEnglish: The aim of this research was to investigate the influence of the employment of the mother on the psychological well-being of her child. This was conducted by researching the difference between children of mothers who work and those who do not work, on various levels of the child's functioning, namely: intrapersonal adjustment, interpersonal functioning, stress management, adaptability, general mood, school functioning and family involvement. The shifting of emphasis to positive psychology gave rise to various concepts such as salutogenesis (origin of health), fortigenesis (origin of strengths) and psychofortology (science of psychological strengths). The construct psychological well-being is discussed, with special focus on the components of which it consists and how this relates to emotional intelligence. Emotional intelligence, the most important theories on emotional intelligence and factors that can promote (protective factors) or impede (risk factors) this construct were researched. The employment of the mother, reasons for this and the impact thereof on her child as well as herself are discussed. Other factors which may influence the impact of the employment of the mother on her child, namely alternative care (nursery schools/day mothers), and the marital status of the mother were also discussed. The research group consisted of 153 grade 1 learners from three Bloemfontein schools, their mothers and their teachers. The non-recurring cross-section method was used in the execution of this investigation. No experimental intervention was present and the respondents were also not randomly assigned to groups. The criterion group design was used. The children completed the BarOn Emotional Quotient inventory: Youth Version (BarOn EQ-I:YV). The mothers completed a biographical questionnaire as well as the Behavioral and Emotional Rating Scale (BERS). The teachers completed the Behavioral and Emotional Rating Scale (BERS). Favourable reliability indices were reported by Cronbach's coefficient alphas. Based on the statistical processing of the data no significant statistical differences with regard to intrapersonal adjustment, interpersonal functioning, stress management, adaptability, general mood, school functioning and family involvement were found between the children of working mothers and those of non-working mothers. These findings are contrary to previous research findings. Possible explanations for the results are given, shortcomings and recommendations for further research are presented.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die doel van hierdie ondersoek was om die invloed van die moeder se beroepsbetrokkenheid op die psigologiese welstand van haar kind te ondersoek. Dit is gedoen deur ondersoek in te stel na die verskil tussen kinders van moeders wat werk en die van moeders wat nie werk nie, op verskeie vlakke van die kind se funksionering, naamlik: intrapersoonlike funksionering, interpersoonlike funksionering, streshantering, aanpasbaarheid, algemene gemoedstoestand, skoolfunksionering en gesinsbetrokkenheid. Die klemverskuiwing na positiewe sielkunde het aanleiding gegee tot verskeie konsepte soos salutogenese (oorsprong van gesondheid), fortigenese (oorsprong van sterktes) en psigofortologie (wetenskap van sielkundige sterktes). Die konstruk psigologiese welstand word bespreek, met spesifieke fokus op die komponente waaruit dit bestaan en hoe dit verband hou met emosionele intelligensie. Emosionele intelligensie, die vernaamste teorieë oor emosionele intelligensie en faktore wat hierdie konstruk kan bevorder (beskermingsfaktore) of belemmer (risikofaktore) is ondersoek. Die moeder se beroepsbetrokkenheid, redes daarvoor en die impak daarvan op haarself en haar kind word bespreek. Ander faktore wat die impak van die moeder se beroepsbetrokkenheid op haar kind kan beïnvloed, naamlik: alternatiewe versorgmg (kleuterskole / dagmoeders) en huwelikstatus van die moeder, is ondersoek. Die ondersoekgroep het bestaan uit 153 graad I-leerders uit drie Bloemfonteinse skole, hul moeders en hulonderwyseresse. Die eenmalige dwarssnitmetode IS gebruik ter uitvoering van die ondersoek. Geen eksperimentele ingreep was aanwesig nie en die proefpersone is ook me ewekansig aan groepe toegewys nie. Die ontwerp ter sprake is die kriteriumgroep-ontwerp. Die kinders het die BarOn Emosionele Intelligensievraelys vir jeugdiges (BarOn Emotional Quotient inventory: Youth Version, BarOn EQ-i:YV) voltooi. Die moeders het 'n biografiese vraelys, asook die Gedrags- en Emosionele Beoordelingskaal (Behavioral and Emotional Rating Scale, BERS) voltooi. Die onderwyseresse het die Gedrags- en Emosionele Beoordelingskaal (Behavioral and Emotional Rating Scale, BERS) voltooi. Gunstige betroubaarheidsindekse IS met behulp van Cronbach-alphabetroubaarheidskoëffisiënte vir alle veranderlikes gerapporteer. Op grond van die statistiese verwerking van die data is geen statisties beduidende verskille gevind tussen die kinders van werkende moeders en kinders van nie-werkende moeders, ten opsigte van intrapersoonlike aanpassing, interpersoonlike funksionering, streshantering, aanpasbaarheid, algemene gemoedstoestand, skoolfunksionering en gesinsbetrokkenheid nie. Hierdie bevinding is teenstrydig met vorige navorsing. Moontlike verklasinga vir die resultate word gegee, en tekortkominge en aanbevelings vir verdere navorsing word aangebied.en_ZA
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectPsychological well-beingen_ZA
dc.subjectEmotional intelligenceen_ZA
dc.subjectGrade 1 learnersen_ZA
dc.subjectBehavioral and emotional rating scaleen_ZA
dc.subjectBarOn emotional quotient inventory: youth version)en_ZA
dc.subjectChild mental healthen_ZA
dc.subjectWorking mothers -- South Africaen_ZA
dc.subjectChildren of working mothers -- Psychological aspectsen_ZA
dc.subjectDissertation (M.Soc.Sc. (Counselling Psychology))--University of the Free State, 2002en_ZA
dc.titleDie verband tussen moeders se beroepsbetrokkenheid en die psigologiese welstand van hul kindersen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record