Show simple item record

dc.contributor.advisorHenning, J. J.
dc.contributor.authorVan Schalkwyk, Leani Marlie
dc.date.accessioned2018-07-31T07:59:00Z
dc.date.available2018-07-31T07:59:00Z
dc.date.issued2003-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/9044
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this study was to investigate whether the commercial information of an individual is adequately protected when the individual makes use of electronic communications. This issue was addressed in two parts, namely the unauthorised access to commercial information, incorporating internet crime and the protection of personal electronic data. Under the first part two levels of access were identified. The first level dealt with the protection of information from misuse and in this section computer crime, relevant to the information of an individual, received attention. The concern of identity theft was investigated and several solutions were proposed that is available at present, including different methods of payment. The second level of the first part looked into the protection of information from third parties (who do not have permission for access). In this section cookies, spam, hacking and data mining were briefly taken into account. The second part of this study observed the protection of information that is granted to citizens of different countries under their appropriate legislation and common law principles. The principles governing the protection of privacy in the United States of America and the United Kingdom as well as in South Africa were taken into account. In particular the directives of the European Union on this theme received consideration. Throughout this study, reference has been made to the newly enacted Electronic Communications and Transaction Act (25 of 2002). Furthermore, a comparison was drawn to explore how the principles protecting personal and commercial information in the mentioned act weighed up against or contrasted with the European Union’s directives. In addition, this study regarded the developments on international level and in particular the activities of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), other United Nations projects and activities by the Council of Europe.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die doel van hierdie studie was om te ondersoek of die kommersiële inligting van ‘n individu genoegsame beskerming geniet wanneer die individu gebruik maak van elektroniese kommunikasie. Die aspek is aangespreek in twee dele, naamlik die ongemagtigde toegang tot kommersiële inligting, wat insluit internetmisdaad, en die beskerming van persoonlike elektroniese data. Onder die eerste deel is twee vlakke van toegang geïdentifiseer. Die eerste vlak het gehandel met die beskerming van inligting teen wangebruik en in hierdie deel het rekenaarmisdaad, waar dit van toepassing is op die inligting van ‘n individu, aandag geniet. Die aangeleentheid van identiteitsdiefstal is ondersoek en ‘n aantal oplossings wat tans beskikbaar is, is voorgestel, insluitende verskillende betaalwyses. Die tweede vlak van die eerste deel het gehandel met die beskerming van inligting teen derdes (wat nie toestemming het om toegang te verkry nie). In hierdie deel is koekies, gemorspos, “hacking” en data-ontginning kortliks oorweeg. Die tweede deel van die studie het die beskerming van inligting wat gebied word aan burgers van verskillende lande, volgens wetgewing en gemenereg, in aanmerking geneem. Die beginsels wat die beskerming van privaatheid in die Verenigde State van Amerika, die Verenigde Koninkryk en Suid-Afrika beheer, is in oënskou geneem. In die besonder is die direktiewe van die Europese Unie oor hierdie aangeleentheid oorweeg. Regdeur die studie is daar verwys na die onlangse Wet of Elektroniese Kommunikasie en Transaksies (25 van 2002). ‘n Vergelyking is voorts getref om uit te vind hoe die beginsels in die genoemde wet wat persoonlike en kommersiële inligting beskerm, opweeg teen, of verskil van die direktiewe van die Europese Unie. Verder het die studie die ontwikkelings op internasionale vlak en in die besonder aktiwiteite van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OECD), ander projekte van die Verenigde Nasies en aktiwiteite van die Europese Raad in aanmerking geneem.en_ZA
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectComputer crimeen_ZA
dc.subjectCookiesen_ZA
dc.subjectData protectionen_ZA
dc.subjectElectronic Communications and Transactions Act (25 of 2002) (ECT)en_ZA
dc.subjectElectronic paymenten_ZA
dc.subjectHackingen_ZA
dc.subjectIdentity theften_ZA
dc.subjectInformation crimeen_ZA
dc.subjectInterneten_ZA
dc.subjectPersonal informationen_ZA
dc.subjectPrivacyen_ZA
dc.subjectSpamen_ZA
dc.subjectPrivacy, Right ofen_ZA
dc.subjectComputer networks -- Security measuresen_ZA
dc.subjectInternet -- Law and legislationen_ZA
dc.subjectInformation networks -- Law and legislation -- South Africaen_ZA
dc.subjectDissertation (LL.M. (Mercantile Law))--University of the Free State, 2003en_ZA
dc.titleThe protection of commercial information in electronic communications with special reference to the interneten_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record