Show simple item record

dc.contributor.advisorRoets, L.
dc.contributor.authorMei, C. R. L.
dc.date.accessioned2018-07-23T08:18:03Z
dc.date.available2018-07-23T08:18:03Z
dc.date.issued2006-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/8906
dc.description.abstractEnglish: The Choice on Termination Act , No 92 of 1996 determine the circumstances in which and conditions under which the pregnancy of a woman may be terminated; believing that termination of pregnancy is not a form of contraception or population control. The act however grand women permission to terminated their pregnancies during the first 12 weeks of the gestation period, solely on her request and without reason. According to the statistics of termination of pregnancy of the Department of Health in the Free State an enormous increase in termination of pregnancies were noted after the implementation of the Act, No 92 of 1996. The believe for the practice of termination of pregnancies was that it should be done only according to the provisions of the Act, and under no circumstances as a form of contraception or to rid unwanted pregnancies. The enormous increase in the statistics of termination of pregnancies might therefore be seen as a consequence of unwanted pregnancies. The researcher thus decided due to this observation to launch an investigation to clarify the reasons leading to the increase in termination of pregnancies. The aim of the study was to identify the reasons for the high incidence of termination of pregnancies in the Free State. The objectives of the study was to identify: 1) the possible reasons for unwanted pregnancies 2) the possible reasons for termination of pregnancies. The researcher used a descriptive design as it provided an accurate portrayal of the characteristics of a paticular group in a real life situation. Data was obtained by individual structured interviews directed by the researcher by using a questionnaire. The participants in the study consisted only of clients visiting the termination clinics requesting a termination. The data was obtained in three of the institutions in the Free State rendering termination services. The instutions was selected purposively, though the participants were conveniently selected. The data-analysis was conducted by the Biostatistics department at the University of the Free State. Explanatory data, namely frequencies and percentages for categorical variables and medians and percentages for continuous variables, have been determined. The coding of the questionnaires was done by the researcher and the data was presented by using tables and figures. The researcher’s conclusion is thus that women whom request termination of pregnancies use their terminations as a form of contraception, which is forbidden by the Act, No 92 of 1996. The majority of the participants in this study however named socioeconomic reasons for their decision to have a termination. The prevention of pregnancy might decrease requests for termination of pregnancies. According to the data-analysis and conclusions, recommendations were made to increase the incidence of termination of pregnancies. Specific recommendations regarding the following aspects of the research findings were made: 1) sexual education, 2) the effective use of contraception, 3) the prevention of termination of pregnancies, 3) support of parents and family in the decision to have a termination, and 4) counselling. Recommendations regarding ongoing research according to the data-analysis and conclusions were made and focuses primarily on counselling, repeated termination of pregnancies and the psychological condition of women whom request termination of pregnancies.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die Wet op die Keuse van die Beëindiging van Swangerskap, Wet 2 van 1996, stel dit duidelik dat terminasie van swangerskap nie ’n vorm van kontrasepsie of bevolkingsbeheer is nie, dog die wet stel enige vrou in staat om gedurende die eerste 12 weke van swangerskap om ’n swangerskapterminasie te versoek sonder enige vrae of beperkings. Na aanleiding van die statistieke van terminasie van swangerskappe van die Departement van Gesondheid in die Vrystaat was daar ’n aansienlike toename in terminasie van swangerskappe na die implementering van Wet 2 van 1996. Die veronderstelling was dat terminasie van swangerskappe slegs volgens wetlike voorskrifte gedoen moes word, en nie bloot om van ongewenste swangerskappe ontslae te raak en dus as metode van kontrasepsie beskou te word nie. Die aansienlike toename wat die statistieke van swangerskap= terminasie toon dui moontlik daarop dat terminasie van swangerskap ’n gevolg van ongewenste swangerskappe is. Die navorser het na aanleiding van diè waarneming ondersoek na die redes vir die hoë voorkoms van terminasie van swangerskappe ingestel. Die doelstelling van die studie was om die redes vir die hoë insidensie van terminasie van swangerskappe in die Vrystaat te ondersoek. Die doelwitte wat tydens die studie nagestreef is, was om : 1) die moontlike redes vir ongewenste swangerskappe te identifiseer, en 2) die moonlike redes vir die terminasie van swangerskappe te identifiseer. Die navorsing het ’n beskrywende ontwerp tydens die studie gebruik aangesien die klem op ’n indiepte beskrywing van ’n spesifieke groep individue val. Data is deur middel van gestruktureerde onderhoude aan die hand van ’n vraelys ingesamel. Die deelnemers was kliënte wat inrigtings in die Vrystaat waar terminasies plaasvind, besoek, met die doel om ’n swangerskap te laat termineer. Die data is ingesamel by drie inrigtings in die Vrystaat waar die meeste terminasie van swangerskappe plaasvind. Drie terminasie-inrigtings is doelgerig geselekteer. Die kliënte wat aan die navorsingsprojek deelgeneem het, is deur middel van ’n gerieflikheidseleksie geselekteer. Die data-ontleding is deur die Departement Biostatistiek aan die Universiteit van die Vrystaat gedoen. Beskrywende statistiek, naamlik gemiddeldes en standaardafwykings of mediane en persentiele vir kontinue data en frekwensies en persentasies vir kategoriese data is bereken. Die kodering van die vraelyste is deur die navorser gedoen en die data is deur middel van tabelle en figure uitgebeeld. Die gevolgtrekking waartoe die navorser gekom het, is dat vroue wat swangerskapterminasies versoek wel die beskouing het dat swangerskap terminasie ‘n metode van kontrasepsie is. Sosio-ekonomiese redes is deur die meerderheid (89%) van die respondente as motivering vir hul versoek tot terminasie van swangerskap aangevoer en die voorkoming van diè swangerskappe kan dus tot ’n afname in die terminasieversoeke lei. Na aanleiding van die resultate en data-interpretasie is aanbevelings rakende moontlike maatreëls om die afname in terminasie van swangerskappe te bewerkstellig, gemaak. Die navorser het aanbevelings ten opsigte van die volgende aspekte van die navorsingsbevindinge gemaak: 1) seksuele voorligting, 2) die effektiewe gebruik van kontrasepsie, 3) die voorkoming van swangerskapsterminasies, 3) ondersteuning van ouers en familie in die besluit van terminasie, en 4) berading oor terminasie van swangerskap. Aanbevelings ten opsigte van verdere navorsing wat met die resultate en datainterpretasie onder die navorser se aandag gekom het, is ook bespreek. Verdere navorsing moet hoofsaaklik op berading, herhaling van swangerskapterminasies en die psigologiese welstand van die diegene wat ’n terminasie versoek, fokus.en_ZA
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectAbortion servicesen_ZA
dc.subjectAbortion -- South Africa -- Free Stateen_ZA
dc.subjectAbortion services -- South Africa -- Free Stateen_ZA
dc.subjectDissertation (M.Soc.Sc. (Nursing))--University of the Free State, 2006en_ZA
dc.titleDie redes vir die hoë insidensie van terminasie van swangerskappe in die Vrystaaten_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record