Show simple item record

dc.contributor.advisorLangenhoven, H. P.
dc.contributor.authorVerwey, Madeline
dc.date.accessioned2018-02-28T07:22:15Z
dc.date.available2018-02-28T07:22:15Z
dc.date.issued1982-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/7882
dc.description.abstractAfrikaans: 'n Literatuurstudie sowel as 'n empiriese ondersoek in Qwaqwa is gedoen om vas te stel of: - daar 'n verband bestaan tussen die beroepsverwagting van leerlinge en hul kennis aangaande die beroepswêreld, - daar 'n verband bestaan tussen die invloede van buite en die beroepsverwagtings van leerlinge, - daar 'n verband bestaan tussen die voorkeure van leerlinge ten opsigte van praktiese-, kommunikatiewe- en teoretiese beroepe en hul beroepskeuse. Skoolvoorligting is sedert 1981 in Qwaqwa en ook landwyd in die skole vir Swartes ingestel. Die vrees bestaan dat skoolvoorligting dieselfde pad sal loop as wat in so baie lande die geval is, naamlik dat die voorligtingperiode uiteindelik 'n minderwaardige plek sal moet inneem naas die ander eksamineerbare skoolvakke. Vir die bedryfsielkundige is veral die beroepsvoorligtinggedeelte van skoolvoorligting van belang omdat die geleentheid hier beskikbaar is om met die toekomstige mannekrag kontak te maak. Velerlei van die probleme wat in die bedryf met werknemers ondervind word, kon uitgeskakel gewees het, indien voldoende beroepsvoorligting vroegtydig gegee was. Die teleurstelling van die werknemer in 'n sekere beroep is dikwels baie groot en dit nadat daar vir hom geen kans tot terugkeer is nie. Die onrealistiese beroepsverwagtings van leerlinge dui daarop dat menige leerling wel teleurgesteld anderkant sal uitkom. Verskeie faktore beïnvloed die realisme van hul beroepsverwagtings soos die gemeenskap waarbinne hulle hul bevind, die ouerhuis, geslag, portuurgroep, verwagte loonskale, die skool, die onderwyser en die kommunikasiemedia. Die beroepsvoorligter moet nie slegs hierdie faktore in aanmerking neem nie, hy moet hulle nuttig aanwend sodat beroepsvoorligting uiteindelik kan deurbreek tot beroepsoriëntasie.· Die beste metode waardeur beroepsoriëntering kan plaasvind, is om aan die leerling voldoende kennis te verskaf sodat hy in staat sal wees om self 'n realistiese besluit te neem. Omdat die leerling se vakkeuses vroegtydig reg geneem moet word, word aanbeveel dat die leerling 'n aantal voorlopige en korttermynkeuses sal maak wat minstens die rigting kan aandui van sy toekomstige beroep. Namate die leerling ouer word en sy kennis vermeerder, kan hierdie keuse verfyn word. Hierdie metode word in Denemarke gevolg. In Qwaqwa is gevind dat die kennis van leerlinge oor die hoë professionele beroepe relatief swak was, nieteenstaande die hoë verwagtings wat hulle van hierdie beroepe koester. Selfs die leerlinge wat mediese dokter wou word se kennis van die beroep mediese dokter was swakker as hul gemiddelde kennis van drie beroepe. Die kennis van die beroep onderwyser is realisties vir die huidige, maar onrealisties vir die toekoms omdat die huidige situasie in Qwaqwa nie ooreenstem met die vereistes wat vir die onderwysberoep gestel word nie. Die beroepsverwagtings van leerlinge in Qwaqwa hou nie realisties tred met die werksgeleenthede beskikbaar nie. 'n Groot teenkanting bestaan steeds teen tegniese beroepe. Beroepsvoorligting kan tesame met die beroepsoriënteringsentrum reeds op skool 'n bydrae lewer om leerlinge realisties te orïenteer. Die empiriese studie het ook aangetoon dat daar wel 'n verband bestaan tussen die voorkeure van leerlinge ten opsigte van praktiese-, kommunikatiewe- en teoretiese beroepe. Hierdie beroepsindeling kan nuttig gebruik, word in die aanbieding van beroepsvoorligting.en_ZA
dc.description.sponsorshipRaad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN)en_ZA
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectVocational guidance -- South Africa -- Qwaqwaen_ZA
dc.subjectCounseling -- Vocational guidance -- South Africa -- Qwaqwaen_ZA
dc.subjectHigh school students -- South Africa -- Qwaqwaen_ZA
dc.subjectDissertaton (M.Com. (Industrial Psychology))--University of the Free State, 1982en_ZA
dc.titleDie beroepsverwagtings en -oriëntering van senior leerlinge in Qwaqwaen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record