Show simple item record

dc.contributor.advisorLaw, K.
dc.contributor.advisorPhimister, I. R.
dc.contributor.authorGarnett, Helen
dc.date.accessioned2018-02-08T09:37:12Z
dc.date.available2018-02-08T09:37:12Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/7789
dc.description.abstractEnglish: This thesis examines the relationship between the history of technical assistance and present day urban planning practice in Zambia and builds on multiple literatures spanning the field of planning history, technical assistance and planning knowledge transfer. It bridges a scholarly gap in the understanding of how historic ties impact on the way in which planning knowledge travels. Focusing on technical assistance and urban planning during the period 1962 to 2015, this thesis demonstrated that the conventional historiography has not sufficiently addressed the way in which post-colonial planning and technical assistance continued to instil British norms, values and standards beyond Zambia’s independence. It explores three key post-colonial mechanisms of soft power and technical assistance: bi-lateral technical assistance through the Overseas Service Aid Scheme; volunteering in the form of the Voluntary Service Overseas and; planner education in both Britain and Zambia. Through focusing on these mediums it examines how outdated planning ideologies remain ingrained in post-colonial Zambia some fifty years after independence. To understand how early technical assistance resulted in a further embeddedness of colonial planning logics, the thesis draws on archival material held within Britain and Zambia, as well interviews carried out with contemporary actors involved in the planning knowledge transfer process. Focussing on everyday experiences of planners, these primary sources identify how this history affects contemporary knowledge transfer. In doing so it uncovers the way that colonial planning logics emerge within, and affect the way that knowledge transfer takes place, as well as highlighting some of the complexities and enduring characteristics between colonial ideologies, post-colonial technical assistance, and everyday urban planning practices in post-colonial countries. The thesis concludes that independence witnessed a modification in the knowledge relationship between Britain and Zambia, and that rather than contemporary knowledge transfer opening up new routes and ideas, it merely follows a well-established colonial and post-colonial path. In tracing these continuities, this thesis demonstrates the centrality of history to contemporary planning practices. In doing so, this thesis opens up space for more comprehensive conversations between scholars of planning history, technical assistance and planning knowledge transfer.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die tesis ondersoek die verhouding tussen die geskiedenis van tegniese bystand en hedendaagse stadsbeplanning praktyke in Zambië. Die studie oorbrug ’n veelvuldige literatuur wat aspekte van beplanningsgeskiedenis, tegniese bystand en beplanningskennisoordrag aanspreek. Dit vul ’n leemte in die begrip van hoe historiese bande inslag maak op die wyse waarop beplanningskennis oorgedra word. Deur te fokus op tegniese bystand en stadsbeplanning gedurende die periode 1962 tot 2015, demonstreer die tesis dat die konvensionele historiografie nie voldoende aandag verleen het aan hoe postkoloniale beplanning en tegniese bystand voortgegaan het om Britse norme, waardes en standaarde na Zambië se onafhanklikheid te vestig nie. Dit verken drie sleutel postkoloniale meganismes van ‘sagte mag’ en tegniese bystand: bilaterale tegniese bystand deur die ‘Overseas Service Aid Scheme’, die lewering van vrywillige diens in terme van die ‘Voluntary Service Overseas’-skema en beplanningsopleiding in beide Brittanje en Zambië. Deur te fokus op dié aspekte ondersoek die tesis hoe verouderde beplanningsideologieë verskans is in postkoloniale Zambië vyftig jaar na onafhanklikheid. Om te verstaan hoe vroeë tegniese bystand gelei het tot die verdere verskansing van koloniale beplanningslogika, ontleed die tesis Britse en Zambiese argivale bronne, as ook onderhoude met eietydse belanghebbendes bemoei met die kennisoordrag proses. Deur te fokus op beplanners se alledaagse ervarings, identifiseer die primêre bronne hoe geskiedenis eietydse kennisoordrag beïnvloed. Sodoende ontbloot dit die wyse waarop koloniale beplanningslogika van binne ontwikkel en die wyse waarop dit die oordrag van kennis beïnvloed, as ook klem plaas op die kompleksiteit en blywende kenmerke tussen koloniale ideologieë, postkoloniale tegniese bystand, en alledaagse stadsbeplanning praktyke in postkoloniale lande. Die tesis kom tot die gevolgtrekking dat onafhanklikheid ’n wysiging in die kennisverhouding tussen Brittanje en Zambië aanskou het, en in plaas daarvan dat eietydse kennisoordrag gelei het tot die vestiging van nuwe idees, dit bloot voortbou op goed gevestigde koloniale en postkoloniale beginsels. Deur dié kontinuïteit te ondersoek, demonstreer die tesis die sentraliteit van geskiedenis tot eietydse beplanningspraktyke. Sodoende, maak die tesis ruimte vir meer omvattende gesprekke tussen akademici van beplanningsgeskiedenis, tegniese bystand en beplanningskennisoordrag.en_ZA
dc.description.abstractSesotho: Diphuputso tsena di hlahloba kamano pakeng tsa nalane ya thuso ya botekgeniki le tshebetso ya moralo wa metsetoropo ya nako ya jwale mane Zambia mme e haella hodima mefuta e mengata ya dingolwa ho ntshetsa pele moralo wa nalane, thuso ya botekgeniki le ho etsa moralo wa phetisetso ya tsebo. E fedisa kgaello ya borutehi bakeng sa kutlwisiso ya kamoo mekgwa ya nalane e nang le sekgahla mabapi le ka moo moralo wa tsebo o phethahalang ka teng. Ha re tadima thuso ya botekgeniki le moralo wa metsetoropo nakong ya dilemo tsa 1962 ho isa 2015, diphuputso tsena di totobaditse hore nalane ya molao ha e a kgotsofatsa ka katleho tsela eo moralo wa nako ya kamora bokolone le thuso ya botekgeniki di tswetseng pele ho sebedisa ditlwaelo tsa Borithane, makgabane le maemo kamora tokoloho ya Zambia. E lekodisa mekgwa e meraro ya sehlooho ya nako ya kamora bokolone ya matla a bobebe le thuso ya botekgeniki: thuso ya botekgeniki ya phapanyetsano ka Overseas Service Aid Scheme; ho ithaopa ka sebopeho sa Voluntary Service Overseas le; thuto ya baetsi ba meralo ho Borithane le Zambia. Ka ho tadima mekgwa ena, e hlahloba ka moo menahano ya kgale ya meralo e dulang e ntse e theilwe ho Zambia kamora nako ya bokolone dilemo tse mashome a mahlano kamora tokoloho. Ho utlwisisa ka moo thuso ya botekgeniki ya pelepele e qeteletseng ka ho kenyeletsa menahano ya meralo ya bokolone, diphuputso tsena di sebedisa thepa ya dipolokelo tsa dingolwa e fumanweng Borithane le Zambia, hammoho le dipuisano tse entsweng le baphethahatsi ba kajeno ba amehang tshebetsong ya moralo wa phetisetso ya tsebo. Ha re tadima boiphihlelo ba letsatsi le letsatsi ba baetsi ba meralo, mehlodi ena ya motheo e bontsha ka moo nalane ena e amang phetisetso ya tsebo ya kajeno. Ka ho etsa jwalo, e senola mokgwa oo menahano ya meralo ya bokolone e hlahellang le ho ama mokgwa oo phetisetso eo ya tsebo e etsahalang ka ona, esita le ho hlahisa a mang a mathata le matshwao a boitsebahatso pakeng tsa menahano ya bokolone, thuso ya botekgeniki ya kamora bokolone, le ditshebetso tsa kamehla tsa meralo ya metsetoropo ka hara dinaha tsa nako e kamora bokolone. Diphuputso tsena di qetella ka hore tokoloho e hlahisitse phetoho ya dikamano tsa tsebo pakeng tsa Borithane le Zambia, mme ho na le hore phetisetso ya tsebo ya kajeno e bule ditsela le menahano e metjha, e mpa e latela feela tsela e theilweng hantle ya bokolone le kamora nako ya bokolone. Ka ho latela diketso tsena tse latellanang, diphuputso di totobatsa bohlokwa ba nalane ho tshebetso ya meralo ya kajeno. Ka ho etsa jwalo, diphuputso tsena di bula tsela bakeng sa dipuisano tse ding tse feletseng pakeng tsa baithuti ba nalane ya meralo, thuso ya botekgeniki le ho etsa meralo ya phetisetso ya tsebo.en_ZA
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectZambiaen_ZA
dc.subjectHistoryen_ZA
dc.subjectUrban planningen_ZA
dc.subjectKnowledge transferen_ZA
dc.subjectPost-colonialen_ZA
dc.subjectTechnical assistanceen_ZA
dc.subjectVolunteeringen_ZA
dc.subjectOSASen_ZA
dc.subjectVSOen_ZA
dc.subjectCity planning -- Zambiaen_ZA
dc.subjectZambia -- Colonial influenceen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Centre for Africa Studies))--University of the Free State, 2017en_ZA
dc.titleKnowledge transfer and British expertise in Zambian urban planningen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record