Show simple item record

dc.contributor.advisorKeIlerman, J. S.
dc.contributor.authorKim, Myung-Soo
dc.date.accessioned2017-04-04T09:43:58Z
dc.date.available2017-04-04T09:43:58Z
dc.date.issued2000-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/6051
dc.description.abstractEnglish: For the purposes of achieving the aim of this study the following objectives have been pursued: (1) The investigation and comparison of the principles and methods of Stott and Lloyd-Jones' s preaching and communication (2)The analysis of their principles and methods of preaching and communication in their homilies. (3) An evaluation within the broader spectrum of the Reformational and Biblical theology has also been completed. * Stott and Lloyd- Jones's preaching emphasises the following: (l)They emphasize that preaching is central to and has a predominating position in the life of the church. (2) The definition of preaching is that God's people will hear his voice and respond to Him in obedience with the total person. (3) They have the same faith and submission to the triune God, and the Holy Bible. (4) There must always be a controlling factor in our preparation of our sermons and messages. And, both kerygma and didache belong to the essence of Reformed or Evangelical theology and cannot be separated. (5) The aim of preaching is much more than the unveiling of Christ; it is to see him, hear the Lord's voice; to glorify Him. to fall down and worship Him. And they emphasize expository preaching. * Stott and Lloyd-Jones' s communication emphasises following: (1) They emphasize the importance of the preacher as a communicator. Because, we preachers will always be pastor, steward, herald, father, servant, minister, ambassador, witness of Christ Jesus at all times. (2) Their belief in the empowering of the Spirit in the delivery of sermons gave shape to their ministry. (3) The definition of communication in their preaching is that it is not a one-sided delivery of the message. It is an exchange (or interaction) between preacher and congregation. (4) Their final views on communication is bringing about a change in the Christian way of life. (5) They regard the incarnation of Jesus Christ as the theological basis of their communication. The Son of God became flesh. It is a good model of theological communication. (6) We must remember their effective communication. Because, we need the bridge-building between the biblical world and modern world, And the element of freedom of the Spirit during sermon time. (7) The Holy Spirit makes communication in preaching effective. The Holy Ghost is the most excellent communicator. It is clear that this study has proved that preaching and communication of the gospel are still very important at the beginning of the 21st century. Preachers can learn from Stott and Lloyd-Jones and in that way fulfil their calling: "Preaching is the flower of Christianity!"en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Om die doelwit van hierdie studie te bereik, is die volgende ondersoeke gedoen: (1) 'n Ondersoek en vergelyking van die beginsels en metodes van Stott en Lloyd- Jones se prediking en kommunikasie, (2) 'n Analise van die beginsels en metodes van hulle prediking en kommunikasie in hulle homelitiek, (3) 'n Evaluering van bogenomede beginsels en mrtodes binne die breër spektrum van die Gereformeerde en Bybelse teologie. * Stott en Lloyd-Jones se prediking beklemtoon die volgende: (1) Die prediking staan sentraal in die lewe van die kerk en neem 'n oorheersende plek in. (2) Die definisie van prediking is dat God se volk sy stem sal hoor en sal reageer deur met hulle totale wese aan Hom gehoorsaam te wees. (3) Ons vind by albei dieselfde geloof en onderwerping aan die drie-enige God en die Heilige Skrif. (4) By die voorbereiding van preke en boodskappe moet daar altyd 'n beherende faktor wees. Kerugma en didache behoort beide tot die essense van Gereformeerde of Evangeliese teologie en kan nie van mekaar geskei word nie. (5) Prediking is baie meer as die onthulling van Christus; dit is om Hom te sien, sy stem te hoor, Hom te verheerlik, om neer te val en Hom te aanbid. Hulle beklemtoon ook verklarende prediking. * Beide Stott en Lloyd-Jones se Kommunikasie lê klem op die volgende: (1) Die belangrikheid van die prediker as kommunikator, want die predikante sal altyd pastor, opsiener, herout, vader, dienskneg, dienaar, ambassadeur, getuie vir Jesus Christus te alle tye wees. 2) Hulle geloof dat die Gees krag verleen by die prediking het hulle bediening gevorm. (3) Die definisie van kommunikasie in hulle prediking is dat dit nie 'n eensydige bring van 'n boodskap is nie, maar 'n uitruiling of wisselwerking tussen prediker en gemeente. (4) Hulle uiteindelike doelwit is om verandering teweeg te bring in die Christelike lewe. (5) Hulle beskou die menswording van Jesus Christus as die teologiese begronding van hulle kommunikasie. Die Seun van God het mens geword. Dit is In goeie voorbeeld van teologiese kommunikasie. (6) Ons moet hulle kommunikasie model in gedagte hou, want ons het 'n brug nodig tussen die wêreld van die Bybel en die moderne wêreld en ook die element van vryheid wat tot die prediking behoort. (7) Dit is die Heilige Gees wat kommunikasie in die prediking doeltreffend maak. Die Heilige Gees is die heel beste kommunikator. Dit is duidelik dat hierdie studie bewys het dat prediking en oordrag van die Evangelie steeds baie belangrik is aan die begin van die 21ste eeu. Predikers kan van Stott en Lloyd- Jones leer en so hulle roeping vervul: "Prediking is die blom van die Christendom!".af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectPreachingen_ZA
dc.subjectCommunicationen_ZA
dc.subjectPrinciplesen_ZA
dc.subjectMethodsen_ZA
dc.subjectPreacheren_ZA
dc.subjectCommunicatoren_ZA
dc.subjectSermonen_ZA
dc.subjectPreacher as communicatoren_ZA
dc.subjectTheologiansen_ZA
dc.subjectStott, John R.W. -- Oratoryen_ZA
dc.subjectLloyd-Jones, David Martyn -- Oratoryen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Practical Theology))--University of the Free State, 2000en_ZA
dc.titleA homiletical comparative study of the principles and methods of communication in the preaching of John R.W. Stott and Martyn Lloyd-Jonesen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record