Show simple item record

dc.contributor.advisorBeukes, R. B. I.
dc.contributor.advisorVenter, J. A.
dc.contributor.authorMorton, Melissa
dc.date.accessioned2017-03-20T09:11:19Z
dc.date.available2017-03-20T09:11:19Z
dc.date.issued1998-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/5936
dc.description.abstractEnglish: The aim of this study was to evaluate the extent to which UOFS students utilise the student counselling center and to determine their attitude concerning services rendered. This kind of feedback from students can help to insure that services rendered by the counselling center are effective and of a high standard. Literature shows that the structure of the student counselling center of the UOFS compares well with that of most other counselling services, that the center's aims and functions comply with the standards for accreditation set by the International Association of Counseling Services, that its functions include a wide range of services and that earlier research showed that more effective marketing is necessary to inform students of services available to them. The study was executed on 219 secondyear students Iiving in hostels on the campus of the UOFS. The respondents were categorized in terms of their sex (male/female) and language (traditional Afrikaans- or Englishspeaking/ nontraditional non Afrikaans- or Englishspeaking). A questionnaire was developed for the purpose of this study and most of the questions could be answered on a Likert-scale, although the questionnaire also included a few open ended questions. The most important findings were the following: CP) Only about half of the respondents has made use of UOFS student counselling services. There is no significant difference between traditional and non-traditional students' utilisation, but women seem to make use of these services more often than men do. - The counselling services students make use of most often, are careercounselling and studytherapy; most students are referred to the center by their fellow students or their parents; students seem to have a positive attitude towards the counselling service, but they are not satisfied with the marketing of these services. - The most important reasons why students do not make use of the counselling service of the UOFS are that they have no need for counselling or are unaware of services available to them. - According to the respondents the most effective way of marketing the student counselling service is to distribute brochures and posters and to advertise on the campus radiostation. - Students seem to be satisfied with the training they have received from the counselling service, but has additional needs which include the following themes: sexuality, careers, multiculturalism, timemanagement and religion. - Respondents who have received individual psychotherapy seem to have a positive attitude about the therapists and the process of psychotherapy. As a result of these findings, the following recommendations were made: - That a study of the attitudes and needs of UOFS students not living on campus is done. - That similar studies are done at other South African universities in order to compare student's use of counselling services and to identify students' changing needs. - That the student counselling service of the UOFS implement a more effective marketing strategy in order to make students aware of the wide range of counselling services available.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die doel van hierdie studie was die evaluering van studente aan die UOVS se benutting en ervaring van dienste wat deur hierdie instelling se studentevoorligtingsdiens gelewer word. Die waarde van die studie is dat terugvoer van hierdie aard kan lei tot aanpassings wat die effektiwiteit van die studentevoorligtingsdiens kan verhoog. Uit die literatuuroorsig het dit geblyk dat die studentevoorligtingsdiens van die UOVS se struktuur ooreenstem met dié van die meeste ander voorligtingsinstansies, dat die funksies en werksaamhede van hierdie instansie voleoen aan die standaarde vir akkreditasie deur die International Association of Counseling Services, dat die instansie dienste lewer oor die hele spektrum van moontlike funksies en dat navorsing wat in die verlede gedoen is aangedui het dat meer intensiewe reklame nodig is om studente bewus te maak van die dienste wat aan hulle beskikbaar is. Die studie is uitgevoer op 'n ondersoekgroep van 219 tweedejaarstudente woonagtig in koshuise op die kampus van die UOVS. Respondente is gekategoriseer in terme van geslag (mans/vroue) en taal (tradisionele Afrikaansen Engelssprekendes/nie-tradisionele nie-Afrikaans- of Engelssprekendes). 'n Vraelys wat spesiaal vir die doeleindes van die ondersoek opgestel is, is op die ondersoekgroep afgeneem. 'n Vierpunt Likert-skaal is gebruik in die beantwoording van die meeste vrae, maar enkele oopeinde vrae is ook gevra. Die belangrikste bevindinge was die volgende: - Ongeveer die helfte van die steekproef maak gebruik van die studentevoorligtingsdiens; daar is nie 'n beduidende verskil tussen tradisionele en nie-tradisionele studente wat die benutting van hierdie dienste betref nie, maar wel tussen mans en vroue. - Studente wat van die voorligtingsdiens gebruik maak meld hoofsaaklik aan vir beroepsvoorligting of studiemetodes; hulle word hoofsaaklik deur medestudente en hulouers na die instansie verwys; hulle het In positiewe algemene indruk van die studentevoorligtingsdiens, maar is nie tevrede met die instansie se bemarking nie en die groep as geheel het In behoefte aan opleiding in streshantering. - Die mees algemene redes .waarom studente nie van die studentevoorligtingsdiens gebruik maak nie, is omdat hulle nie 'n behoefte daaraan het nie of nie bewus is van die dienste wat beskikbaar is nie. ct Studente meen dat die mees effektiewe benadering tot die bemarking van die studentevoorligtingsdiens die verspreiding van brosjures, plakkate en pamflette en advertering deur die kampus se radiostasie is. - Studente is tevrede met die opleiding wat hulle ontvang en addisionele opleidingsbehoeftes behels temas soos seksualiteit, beroepsmoontlikhede, multikulturalisme, tydsbestuur en godsdiens. - Studente wat individuele psigoterapie ontvang het, evalueer die terapeut, sowel as die terapeutiese proses positief. Aanbevelings wat gemaak is, is dat - 'n opvolgstudie gedoen word om die houding en behoeftes van stadstudente te bepaal; - soortgelyke studies by ander Suid-Afrikaanse universiteite uitgevoer word sodat vergelykings getref kan word' met betrekking tot die benutting van voorligtingsdienste en studente se veranderende behoeftes aangespreek kan word; - die studentevoorligtingsdiens van die UOVS 'n meer effektiewe bemarkingstrategie in werking stel sodat studente bewus word en gebruik maak van die groot verskeidenheid dienste wat tot hul beskikking is.af
dc.language.isoafaf
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectCounseling in higher education -- South Africa -- Bloemfonteinen_ZA
dc.subjectCollege students|xCounseling of -- South Africa -- Bloemfonteinen_ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Counselling Psychology))--University of the Free State, 1998en_ZA
dc.titleEvaluering van dienslewering deur die studentevoorligtingsdiens van die Universiteit van die Oranje-Vrystaataf
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record