Show simple item record

dc.contributor.advisorVan Heerden, S. M.
dc.contributor.authorDe Villiers, Danette Esther
dc.date.accessioned2017-01-19T08:51:27Z
dc.date.available2017-01-19T08:51:27Z
dc.date.issued2004-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/5364
dc.description.abstractEnglish: The curative advantages of support groups are lauded in the literature and offer every individual to grow in self-knowledge (Nichois & Jenkinson 1991:16). Despite the physical, psychological and cognitive limitations of Parkinsons disease and old age, support groups offer positive outcome in many ways (Manicorn & Viljoen 1992:37): Groups are time-effective and economical. Support groups enable multidisciplinary teams to become involved in consulting and rehabilitating roles. Every member becomes a potential helper and thus each person's status and self-worth is increased. Each member has own unique experience that makes belonging to a group worthwhile (Haberman-Little 1991:165). Family, friends, life partners and caregivers are included in a supportive environment where processes, which are to everyone's advantage, can take place. Despite the advantages, the researcher found that Parkinsons support groups in South Africa are stagnating or disappearing. The aim of this study was to identify critical factors, which could initiate the growth and development of Parkinsons support groups. The information would enable the Parkinsons Association to initiate successful support groups in the community. A descriptive study design was used. Individual questionnaires were sent to 400 patients and caregivers who were drawn systematically from the Parkinsons Association's alphabetical address list. All group leaders, identified by the association, and who could be found, also received the questionnaire. Eventually, 312 completed questionnaires were returned (171 patients, 126 caregivers and 15 group leaders). The literature and empirical study identified both socialising and increasing knowledge of pathology, as the respondents' most important needs. Parkinsons support groups fulfil both these needs. Additional factors are needed to ensure the continued growth and development of Parkinsons support groups. The following critical factors that hamper development were found: - The lack of community awareness and involvement concerning Parkinsons support groups. The new health laws may possibly improve the situation by creating the relevant resources in the community. - All three groups are not aware of a support group's potential and what the Parkinsons Association is able to offer. - Communication is lacking between support groups and with the Parkinsons association, especially for the group leaders. - There are no specific group structure and aims (the internal mechanisms which develop and sustain a group). Program planning according to each individual group's needs and effective evaluation methods are lacking. - Basic skills training and development of Parkinsons support group leaders, in presentation and group management, should be done. - Patients are unsure of their own specific needs and which needs to choose for group subjects. Thus, the democratic compilation of the year program is affected. - The acknowledgement of the caregiver's role and needs in Parkinsons support groups is lacking. A multidisciplinary team involvement with groups is needed. - Rehabilitation and maintenance programs are not emphasized.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die genesende voordele van ondersteuningsgroepe word in die literatuur aangeprys en bied vir elke individu geleentheid om te groei tot selfkennis (Nichois & Jenkinson 1991: 16). Nieteenstaande die fisiese, sielkundige en kognitiewe inperkinge van Parkinson se siekte en bejaardheid, bied ondersteuningsgroepe In uitkoms op vele terreine (Manicorn & Viljoen 1992:37): Groepe is tyd-effektief en ekonomies. Dit bied geleentheid aan die multi-dissiplinêre span om betrokke te raak in konsulterende maar ook rehabiliterende hoedanigheid. Elke lid word 'n potensiële helper en verhoog daardeur elkeen se persoonlike status of eiewaarde. Elke groepslid het sy eie persoonlike unieke ondervinding wat 'n groep vir hom of haar, die moeite werd maak (Haberman-Little 1991: 165). Die familie, vriende, huweliksmaat en versorger word ingesluit in 'n ondersteunende omgewing waar prosesse kan plaasvind tot voordeel van elkeen. Nieteenstaande genoemde voordele het die navorser bevind dat Parkinsenondersteuningsgroepe in Suid-Afrika, besig is om te stagneer of dood te loop en is daar gepoog deur die studie om die kritiese faktore te identifiseer wat aanleiding kan gee tot die groei en ontwikkeling van Parkinsenondersteunngsgroepe. Die inligting sal aangewend word om die Parkinson- Assosiasie te bemagtig om suksesvolle groepe daar te stel in die gemeenskap. 'n Beskrywende studie-ontwerp is gebruik. Vraelyste is afsonderlik aan 400 pasiënte en versorgers gestuur, wat deur middel van 'n sistematiese trekking op die alfabetiese adreslys van die Parkinson-Assosiasie, gedoen is. AI die groepleiers wat deur die assosiasie benoem is en gevind kon word, het ook vraelyste ontvang. Die twee belangrikste behoeftes van respondente wat tydens die studie geïdentifiseer is en deur die literatuur ondersteun word, naamlik sosialisering en die opdoen van patologie kennis, word deur Parkinsenondersteuningsgroepe gebied. Bykomende faktore is egter nodig om voortdurende groei en ontwikkeling van Parkinson-ondersteuningsgroepe te verseker. Die volgende is as kritiese faktore bevind: - Gemeenskapsbewustheid en -betrokkenheid betreffende Parkinsonondersteuningsgroepe blyk 'n leemte te wees en hopelik met die instelling van die nuwe gesondheidswette, kan dit verbeter en toepaslike hulpbronne in die gemeenskap geskep word. - Onkunde by al drie groepe respondente betreffende die moontlikhede wat ondersteuningsgroepe kan bied, asook die diens wat die Parkinson-Assosiasie kan lewer. - Kommunikasie tussen ondersteuningsgroepe onderling asook met die Parkinson-Assosiasie, blyk 'n behoefte te wees by veral groepleiers. - Gebrek aan spesifieke struktuur en doelstellings in groepe, wat die interne meganismes van 'n groep ontwikkel en in stand hou, is 'n leemte. Programbeplanning volgens elke individuele groep se behoeftes en effektiewe evalueringsmetodes ontbreek. - Basiese opleiding en ontwikkeling van vaardighede van Parkinsonondersteuningsgroepleiers in hul aanbieding en hantering van hul onderskeie ondersteuningsgroepe, blyk 'n behoefte te wees. - Onsekerheid by pasiënte van eie spesifieke behoeftes ten einde spesifieke onderwerpe te kies vir groepe, blyk 'n probleem te wees. - Die demokratiese opstel van 'n jaarprogram vir groepe word hierdeur geraak. - Groter klem moet op rehabilitasie en instandhoudingsprogramme geplaas word.af
dc.language.isoafaf
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectParkinsons diseaseen_ZA
dc.subjectParkinsons support groupsen_ZA
dc.subjectCritical factorsen_ZA
dc.subjectParkinsons Associationen_ZA
dc.subjectParkinsons patientsen_ZA
dc.subjectCaregiversen_ZA
dc.subjectGroup leadersen_ZA
dc.subjectGroup mechanism(s)en_ZA
dc.subjectGroup careen_ZA
dc.subjectMultidisciplinary teamen_ZA
dc.subjectDissertation (M. Occupational Therapy (Occupational Therapy))--University of the Free State, 2004en_ZA
dc.subjectParkinson's disease -- Support groupsen_ZA
dc.subjectParkinson's disease -- Patients -- Careen_ZA
dc.subjectSocial group worken_ZA
dc.subjectSelf-help groupsen_ZA
dc.titleKritiese faktore vir ontwikkeling en groei by Parkinson-ondersteuningsgroepeaf
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record