Show simple item record

dc.contributor.advisorZwane, E. M.
dc.contributor.advisorVan Niekerk, J. A.
dc.contributor.authorNtshangase, Wellington Mfanafuthi
dc.date.accessioned2016-11-16T13:59:59Z
dc.date.available2016-11-16T13:59:59Z
dc.date.issued2016-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/4560
dc.description.abstractEnglish: Agriculture is usually purported as one of the main solutions to the socio-economic problems besetting the rural areas. It is one of the main economic drivers in the rural areas of South Africa. The advantage of agriculture over other sectors is that it is labour-intensive and this is critical in a country such as South Africa that has a high level of unemployment. However, the main concern is that the current farmers are an ageing population and there seems to be reluctance on the part of the youth to follow agriculture as a career. There has also been a noticeable increase of youth migration to the cities in search of opportunities outside of agriculture. This study, which was conducted in the sugar industry, focused on the sustainability of cane production through youth involvement. The youth, aged between 14 and 35 years and whose parents are emerging cane growers (ECGs) were the main respondents in this study. In the follow-up focus group discussions the ECGs also participated. The ECG category refers to the cane growers who were previously disadvantaged (in the South African political and economic contexts) and includes small-scale growers and land-reform growers. According to SASA (the South African Sugar Association) there are approximately 22,500 registered sugarcane growers who annually produce on average 19 million tons of sugarcane in 14 mill-supply areas. This figure includes about 21,000 small-scale growers and 323 black emerging farmers. In the context of this study the term ECG refers to both SSGs (small-scale growers) and black emerging farmers (who are mainly referred to as LRGs – land reform growers – in the study). This study arose as a result of concerns regarding the relative lack of participation by young people in cane farming. This is not a study about youth in general but a specific study about young people whose parents or relatives are ECGs. There is a need to understand the seriousness of the challenges facing the sugar industry and strive to address them. One of these challenges is the drastic decline in cane production and there have been several efforts by the different role players aimed at remedying the situation. Millions of rands have been injected into the sugar industry to alleviate this problem. The researcher is of the view that these efforts will not lead to sustainable cane production if young people are not prepared to succeed their parents and become involved in cane farming. Contrary to popular beliefs relating to the youth’s negative perceptions and attitudes towards agriculture, the study found that young people whose parents are ECGs are prepared to succeed their parents as farmers. It showed that the youth are already involved in farming operations. They, however, would like to have their own farms instead of waiting for an inheritance. It also found a high level of involvement amongst these young people. The expected income was the main motivator for the young people to choose agriculture over other careers. The study’s recommendations focused on the need to ensure that the youth are able to own or lease land, on promotion of agriculture to youth from an early age, on access to funding for youth agripreneurs, and on providing support related to education and training for those choosing agriculture.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die bydrae van die landbou word algemeen beskou as potensieel een van die belangrikste faktore in die oplossing van die sosio-ekonomiese probleme wat die landelike gebiede teister, aangesien dit een van die vernaamste dryfkragte in die ekonomie van sodanige gebiede in Suid-Afrika uitmaak. Die voordeel wat die landbou bo ander sektore geniet, is dat dit arbeidintensief is, iets wat van kernbelang is in ’n land soos Suid-Afrika met sy uitermate hoë werkloosheidsyfer. Die grootste bekommernis is egter dat die huidige landbouers al ouer raak, terwyl daar onder die jeug blykbaar ’n onwilligheid heers om die landbou as beroep te kies. Verder is daar die afgelope tyd ook ’n merkbare toename in die aantal jeugdiges wat van die plase af stad toe migreer op soek na werksgeleenthede buite die landbou. Hierdie navorsingsprojek is in die suikerbedryf uitgevoer en spits hom toe op die volhoubaarheid van suikerrietverbouing deur die jeug daarby te betrek. Die meeste respondente in hierdie projek was jeugdiges tussen die ouderdomme van 14 en 35 jaar wie se ouers ontluikende suikerboere (ECG’s) is. Die ECG’s het ook self aan die opvolg-fokusgroepbesprekings deelgeneem. Die benaming ECG verwys na suikerrietkwekers wat voorheen (gesien binne die Suid-Afrikaanse politieke en ekonomiese verband) benadeel is. Dit sluit in dié wat op klein skaal boer asook dié wat a.g.v. grondhervorming tans opkomende landbouers is. Volgens SASA (die Suid-Afrikaanse Suikervereniging) tel daar huidiglik sowat 22,500 as geregistreerde suikerrietboere, wat jaarliks gesamentlik gemiddeld 19 miljoen ton suikerriet in 14 suikermeulgebiede lewer. Dié syfer sluit in sowat 21,000 kleinboere en 323 ontluikende swart boere. In hierdie verhandeling verwys die term ECG na sowel SSG’s (klein-skaal-boere) as swart ontluikende boere (na wie hoofsaaklik as LRG’s – grondhervormingskwekers – verwys word.) Hierdie projek het sy ontstaan te danke aan kommer oor jong mense se betreklike gebrek aan deelname aan suikerrietverbouing. Die projek gaan nie oor die jeug oor die algemeen nie: dit spits hom spesifiek toe op jong mense wie se ouers of familie ECG’s is. Dit is noodsaaklik dat die erns van die uitdagings wat die suikerbedryf in die gesig staar, begryp word, ten einde dit die hoof te bied. Een sodanige uitdaging is die snelle afname in die lewering van suikerriet. ’n Aantal pogings is al deur verskeie rolspelers aangewend om die toestand aan te spreek. Miljoene rand is reeds in die suikerbedryf ingespuit om die probleem te probeer oplos. Die navorser is van mening dat sodanige optrede nie tot volhoubare suikerrietlewering sal lei nie tensy jong mense bereid is om hul ouers op te volg en self aan suikerrietverbouing deel te neem. Teenstrydig met die algemeen aanvaarde oortuiging dat die jeug ’n negatiewe houding en opvatting teenoor die landbou koester, is bevind dat jong mense wie se ouers ECG’s is, self bereidwillig is om hul ouers as landbouers op te volg. Daar is bewys dat jeugdiges alreeds betrokke is by boerbedrywighede. Hulle verkies egter om ’n eie plaas te besit in plaas daarvan dat hulle wag om ’n familieplaas te erf. Daar is ook bewys dat sodanige jong mense reeds diep betrokke is by landboubedrywighede. Die verwagte lone was die belangrikste beweegrede wat hulle genoop het om die landbou bo ander loopbane te verkies. Die aanbevelings van die navorsing is toegespits op die noodsaaklikheid dat die jeug in staat gestel moet word om self grond te besit of te huur, dat hulle van ‘n vroeë ouderdom aangemoedig moet word om die landbou as beroep te kies, dat bevondsing bekom moet word ten behoewe van jong agripreneurs en dat bystand ten opsigte van onderrig en opleiding voorsien moet word aan diegene wat die landbou as beroep kies.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectSuccessionen_ZA
dc.subjectInvolvementen_ZA
dc.subjectParticipationen_ZA
dc.subjectYouthen_ZA
dc.subjectPerceptionsen_ZA
dc.subjectAttitudesen_ZA
dc.subjectCane groweren_ZA
dc.subjectLand reform groweren_ZA
dc.subjectEmerging cane groweren_ZA
dc.subjectSmall scale groweren_ZA
dc.subjectSustainabilityen_ZA
dc.subjectCane productionen_ZA
dc.subjectSugarcane -- South Africa --KwaZulu-Natalen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Sustainable Agriculture))--University of the Free State, 2016en_ZA
dc.titleThe sustainability of emerging cane growers through youth involvement: a case study of the North Coast of KwaZulu-Natal in South Africaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record