Show simple item record

dc.contributor.advisorRedelinghuys, Nola
dc.contributor.authorMolaoa, Tlaleng
dc.date.accessioned2016-11-16T13:01:01Z
dc.date.available2016-11-16T13:01:01Z
dc.date.issued2016-01-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/4555
dc.description.abstractEnglish: Natural phenomena have played a part in climate change over extended periods of time. Some of these natural causes of climate change include changes in topography and land-sea geography. However, since the beginning of the Industrial Revolution human activity, such as burning of fossil fuels, has caused major changes in the climate. Climate change has had an impact on and continues to affect health, agriculture, fresh water (which is essential for health), food production and sanitation. Since climate change effects on every aspect of our daily lives, developing countries remain more vulnerable to the effects of climate change. The study aimed to meet the following objectives: * To assess the effects of climate change on the population of Lesotho; * To explore the current national policy framework in place to address matters relating to climate change; * To identify gaps between the needs of subsistence-based farmers and the current national policy framework on climate change; and * To make recommendations to improve the effectiveness of current mitigating and adaptation measures put forth by the Lesotho government to deal with the impacts of climate change. The study involved three populations: Agriculture-based households from five villages, selected in accordance with the five ecological zones in Maseru district, focus groups involving at least five farmers each, and key informants in government and international agencies, who are knowledgeable about issues pertaining to climate change and policy development in Lesotho. The researcher used a mixed-methods approach by implementing both qualitative and quantitative research methods. The data was gathered by means of a community survey (quantitative), key informant interviews, and focus group discussions with community members (qualitative). The study concludes with the following: * A review of impacts of climate change on Lesotho; * A review of policies put in place to address matters relating to climate change; * Identification of gaps between policy makers and subsistence-based farmers. From the conclusions reached, the following recommendations were made: * Climate change will need to be considered systematically at all levels of development in order to have detailed knowledge on natural and human conditions; * The government of Lesotho needs to build on initiatives that are being implemented by various stakeholders, such as the Africa Adaptation Programme; * Government institutions should partner with civil society organisations involved with matters of climate change; and * Technologies need to be put in place to increase Lesotho’s adaptability to and resilience as it relates to the effects of climate change.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Natuurlike verskynsels het oor lang tye ‘n rol gespeel in klimaatsverandering.Van hierdie natuurlike verskynsels wat met klimaatsverandering verband hou, sluit in veranderinge in topografi en land-see geografie.Sedert die aanvang van die Industriële Revolusie het menslike aktiwiteite, soos die gebruik van fossielbrandstof, groot veranderinge in die klimaat veroorsaak.Klimaatsverandering het ‘n invloed op en sal voortgaan om ‘n invloed te hê op gesondheid, vars water (wat noodsaaklik is vir gesondheid), voedselproduksie en sanitasie.Aangesien klimaatsverandering elke aspek van ons daaglikse lewens beïnvloed, is ontwikkelende lande kwesbaar vir die gevolge van klimaatsverandering. Hierde studie het die volgende doelstellings nagestreef: * Om die effek van klimaatsverandering op die bevolking van Lesotho te bepaal; * Om ondersoek in te stel na die huidige nasionale beleidsraamwerk wat in plek is om sake wat met klimaatsverandering verband hou, aan te spreek; * Om gapings tussen die behoeftes van bestaansboere en die huidige nasionale beleidsraamwerk vir klimaatsverandering te identifiseer; en * Om aanbevelings te maak om die doeltreffendheid van huidige versagtende en aanpassingsmaatreëls wat die Lesotho regering voorgestel het om die gevolge van klimaatsverandering te hanteer, te verbeter. Die studie het drie populasies betrek:Landbougebaseerde huishoudings in vyf dorpies, wat gekies is volgens die vyf ekologiese sones in Maseru distrik, fokusgroepe wat ten minste vyf boere elke behels het, en sleutelinformante in die regering en internasionale agentskappe wat kundiges is ten opsigte van klimaatsverandering en beleidsontwikkeling in Lesotho.Die navorser het ‘n gemengdemetode-benadering gevolg deur sowel kwalitatiewe as kwantitatiewe navorsingsmetodes toe te pas.Die data is deur middel van ‘n gemeenskapsopname (kwantitatief), onderhoude met sleutelinformante, en fokusgroepbesprekings met lede van die gemeenskap (kwalitatief) ingesamel. Die studie sluit met die volgende af: * ‘n Oorsig van gevolge van klimaatsverandering op Lesotho; * ‘n Oorsig van beleide wat in plek is om sake wat met klimaatsverandering verband hou; aan te spreek; * Identifisering van gapings tusen beleidmakers en bestaansboere. Die volgende aanbevelings vloei uit die gevolgtrekkings wat bereik is: * Klimaatsverandering moet sistematies, op alle vlakke van ontwikkeling, aandag geniet; * Die regering van Lesotho moet voortbou op inisiatiewe wat geïmplementeer word, soos die Africa Adaptation Programme; * Regeringsinstellings moet met gemeenskapsgebaseerde organisasies wat by kwessies van klimaatsverandering betrokke is, saamwerk; en * Tegnologie moet geïmplementeer word om aanpasbaarheid en veerkragtigheid ten opsigte van die gevolge van klimaatsverandering te verbeter.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectAdaptationen_ZA
dc.subjectClimate changeen_ZA
dc.subjectMitigationen_ZA
dc.subjectSocial resilienceen_ZA
dc.subjectVulnerabilityen_ZA
dc.subjectClimatic changes -- Lesothoen_ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Sociology))--University of the Free State, 2016en_ZA
dc.titleSocial resilience to climate change in Lesothoen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record