Show simple item record

dc.contributor.advisorLangenhoven, H. P.
dc.contributor.authorGous, Charlotte
dc.date.accessioned2016-02-15T12:40:17Z
dc.date.available2016-02-15T12:40:17Z
dc.date.copyright1983-01
dc.date.issued1983-01
dc.date.submitted2016-02-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/2315
dc.description.abstractAfrikaans: 1. 'n Ondersoek is ontwerp en uitgevoer, om die aanlegprofiel en beroepsorientasie van universiteitstudente te ondersoek. Die basiese hipotese wat getoets is, was dat meer-suksesvolle manlike- en vroulike studente, in verskillende vakrigtings, aan die universiteit, n hoer vlak van prestasie en n ander profiel van vermoens en beroepsorientasies, sal he as minder-suksesvolle studente. 2. 'n Oorsig van relevante literatuur is gegee. 3. Die groep studente se aanleg en beroepsorientering is met behulp van die APT en B/VOT gemeet. 'n Beskrywing van die toetse is gegee. Verdere relevante inligting is m.b.v. n biografiese vraelys ingesamel. 4. Die groep wat gebruik is, het bestaan uit 457 voor- en nagraadse mans- en damestudente, aan die UOVS en RAU, wat vir die doel van die ondersoek beskikbaar was. Die studente het byna almal in sosiaalwetenskaplike- en geesteswetenskaplike vakrigtings gestudeer. Die groep toetspersone is o.g.v. hulle gemiddelde akademiese persentasies, in meer- en minder-suksesvolle groepe verdeel. Eersgenoemde groep het uit 164 en die ander groep uit 186 toetslinge bestaan. 5. Die routellings op die toetse en die gemiddelde persentasies is na stanegenormskaaltellings omgeskakel. n Uiteensetting van die berekenings wat gedoen is, is gegee. 6. Die resultate van die ondersoek was die volgende: - verskeie toetse het beduidend tussen die kriteriumgroepe onderskei, die meer-suksesvolle groep se vlak van vermoe was hoer as die mindersuksesvolle groep s'n, - die mans en dames, in elke groep, se vermoens en beroepsorientasie het nie verskil nie, - die APT se subtoetstellings was geldig, maar die B/VOT het in sommige gevalle negatiewe verwantskappe met die kriterium getoon, - die twee kriteriumgroepe se profiele het baie min verskil, die twee groepe se profielvorms was naastenby dieselfde, - die meer-suksesvolle groep se tellings was effens wyer versprei, as die minder-suksesvolle groep s'n, en - bykomende inligting uit die biografiese vraelys het bygedra tot n beter begrip van die twee kriteriumgroeplede se vermoens en beroepsorientasie. 7. Daar kon afgelei word dat die geselekteerde groep hoofsaaklike sosiaalwetenskaplike studente, wat by die ondersoek betrek was, oor n kenmerkende patroon van aanlegte, met kommunikasie- as die sterkste en praktiese- as die swakste aanleg, beskik. Die meer-suksesvolle studente het beter presteer op sommige van die toetse in die battery, as die minder-suksesvolles. Die twee groepe se profielvorms het nie juis baie verskil nie, maar die meersuksesvolle groepe se vlak van vermoe was hoer as die ander groep s'n. Die verskille tussen die twee groepe was in sommige gevalle beduidend, maar nie baie groat nie. Dit geld ook vir die verband tussen sekere van die toetse en die kriterium. Die produktellings tussen die aanleg- en orientasietoetse onderskei redelik goed, maar nie heeltemal beduidend tussen die twee groepe nie. Die vlak van die produktellings, sowel as die vlak van die aanlegtoetse onderskei ook tussen die twee groepe en korreleer beduidend, maar nie baie hoog nie, met eksamenpunte. Die verspreidingswydte van tellings hou moontlikhede is, alhoewel nie groct, beduidende verskille tussen die twee groepe gevind kon word nie. Biografiese gegewens het verbande getoon met die toetse, maar die verbande was blykbaar nie baie sterk nie en is ook nie uitgetoets nie. Ten slotte kan afgelei word dat die drie vermoe rigtings wat gebruik is, die meting van aanleg, sowel as beroepsorientering en die dimensies wat uitgetoets is, moontlikhede inhou. Die geselekteerdheid van die groep, het die toepassingsmoontlikhede van die resultate beperk en ook n negatiewe invloed op die kriterium uitgeoefen. Die toetse moet eerder vir bree klassifikasie in die drie rigtings, as vir n fynere onderskeid binne n rigting gebruik word. Die afleiding is nie behoorlik uitgetoets nie. Mans en dames het dieselfde patroon van aanleg en orientasie getoon en die toetse bevoordeel dus nie een van die twee geslagte nie. 8. Daar word aanbeveel dat verdere navorsing gedoen behoort te word, om die geldigheid van die toetse vir gebruik by voorligting, te ondersoek, dat n meer verteenwoordigende groep studente, of skoliere (oor n tydperk) by son ondersoek betrek moet word en dat n geldige kriterium by die bepaling van universiteitsukses gebruik moet word. Daar moet nie net na meerdere- en mindere sukses gekyk word nie, maar ook ondersoek word of dit moontlik is om die toetse te gebruik, om mense in hulle sterkste aanlegrigtings te stuur. Die gebruik van gekombineerde of samegestelde tellings behoort verder ondersoek te word. Daar is ook aanbeveel dat instrumente wat ipsatiewe tellings lewer eerder nie by die meting van orientering gebruik moet word nie en dat motivering i.p.v. orientering gemeet behoort te word. Die feit dat die Praktiese orientasietoets neig om negatiewe verwantskappe met akademiese sukses te toon, behoort ook verder nagevors te word. Daar behoort voortgegaan te word met navorsing om vergelykings te tref tussen studente aan verskillende tersi§re inrigtings. Die toetsbattery behoort ook op lede van ander rasse, soos swartes, asiers en kleurlinge toegepas te word.af
dc.language.isoafaf
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectEducational tests and measurementsen_ZA
dc.subjectAbility -- Testingen_ZA
dc.subjectVocational guidanceen_ZA
dc.subjectCollege studentsen_ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Psychology))--University of the Free State, 1983en_ZA
dc.title'n Ondersoek na die aanlegprofiel en beroepsoriëntering van universiteitstudenteaf
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record