Show simple item record

dc.contributor.advisorVenter, I.
dc.contributor.authorJansen, Ronelle
dc.date.accessioned2015-11-24T09:35:41Z
dc.date.available2015-11-24T09:35:41Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/1843
dc.description.abstractEnglish: Several research studies suggest that final year nursing students do not consider psychiatric nursing as a popular career option. There is an international and widespread concern about the nursing shortages in psychiatry. The demand for psychiatric services continues to grow and there is a need for strategies to recruit nurses for this specialization. The purpose of this study was to identify the factors that prevent undergraduate nursing students from choosing psychiatric nursing as a career. A qualitative, explorative and descriptive research design was used. Data was collected through the Nominal Group Technique. A sample of convenience consisted of nursing students from the School of Nursing from the University of the Free State as well as the Free State School of Nursing. This unit of analysis comprised of four nominal groups. Two of the groups were from the School of Nursing at the University of the Free State, of which each had eight members. The other two groups were from the Free State School of Nursing and comprised alternatively of five and six members. The four nominal groups were managed by an experienced facilitator. The following main causal categories emerged from the content analysis of the data, presented in the order that they were prioritized: Personal factors, working environment, unprofessional behaviour, learning environment and an unclassified category. Each category was divided into relevant themes. The themes in the category of personal factors included the loss of skills, emotional draining, poor prognosis of the patients, emotionally over-involvement, limited career opportunities and career choice. Significant of the working environment was the participants’ opinion that psychiatry was unsafe and boring. Noteworthy in the category of unprofessional behaviour was the lack of professional discipline and the abuse of patients reported by the participants. The learning environment was depicted as stagnant and rife with the incorrect nursing care of the staff. Lastly there is the unclassified category with unclassified themes. In regard to the abovementioned categories, the researcher has made a variety of recommendations. Firstly the focus falls on teaching strategies in the undergraduate nursing curriculum that need to transform. Secondly, the clinical practice would require certain changes. In the third place, the focus would be on the branding of psychiatric nursing as an acceptable future career for young people. Finally, there is a need for further research concerning the nursing students in other provinces, and whether they share the same opinions regarding a career in psychiatry. Lastly, research would also be required to identify those factors that positively influence the attitudes of those students that decide on a career in psychiatric nursing.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Verskeie navorsingstudies toon dat voorgraadse studentverpleegkundiges nie belangstel in psigiatriese verpleegkunde as ʼn loopbaan nie. Hierdie studies spreek die kommer uit oor die internasionale tekorte in psigiatriese verpleegkundiges. Daar is voortdurend ʼn aanvraag na psigiatriese dienste en strateg ieë word benodig om verpleegkundiges vir dié spesialiteit te werf. Die doel van hierdie studie was om die faktore te identifiseer wat verhoed dat voorgraadse studentverpleegkundiges psigiatriese verpleegkunde as loopbaan kies. ʼn Kwalitatiewe, verkennende en beskrywende navorsingsontwerp is gebruik en data is deur die Nominalegroeptegniek ingesamel. Die teikenpopulasie was studentverpleegkundiges van die Skool vir Verpleegkunde van die Universiteit van die Vrystaat sowel as die Free State School of Nursing. Die eenheid van analise het uit vier groepe bestaan. Twee groepe met agt lede elk, was afkomstig uit die Skool vir Verpleegkunde van die Universiteit van die Vrystaat. Die ander twee groepe, wat onderskeidelik uit vyf en ses lede bestaan het, was afkomsti g van die Free State School of Nursing. Die vier groepsessies is deur ʼn ervare fasiliteerder gelei. Die volgende kategorieë is uit die inhoudsanalise ge prioritiseer: Persoonlike faktore, werksomgewing, onprofessionele gedrag, leeromgewing en ʼn ongeklassifiseerde kategorie. Elke kategorie is verder in temas opgedeel. Temas wat onder persoonlike faktore ontwikkel het, was vaardigheidsverlies, emosionele uitputting, swak prognose van die pasiënte, emosionele oorbetrokkenheid, beperkte beroepsgeleen thede en beroepsvoorkeur. Verder, in die kategorie werksomgewing, het temas ontstaan dat die kliniese veld onveilig en nie - stimulerend is. Kenmerkend onder die kategorie onprofessionele gedrag was die opinie dat daar geen professionele dissipline in psigi atrie se verpleegkunde is nie, asook die mishandeling van pasiënte. Die leeromgewing is oorheers deur gevoelens van personeel stagnering en verkeerde verpleegsorg. Laastens was die ongeklassifiseerde kategorie met ongeklassifiseerde temas. In die lig van bogenoemde het die navorser verskeie aanbevelings gemaak. Eerstens het die fokus op kliniese onderrigmetodes om die voorgraadse kurrikulum te transformeer geval. Tweedens is die kliniese praktyk, wat sekere veranderinge benodig. In die derde plek is die be marking van psigiatriese verpleegkunde as ʼn toekomstige beroep onder jong mense. Laastens is daar ʼn behoefte vir verdere navorsing geï dentifiseer, om te bepaal of studentverpleegkundiges in ander provinsies van dieselfde menings oor psigiatrie se verpleegku nde was. Die laaste aanbeveling is om die positiewe faktore wat tot studentverpleegkundiges se besluit om psigiatriese verpleegkunde as beroep te kies , te identifiseer.af
dc.language.isoafaf
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectDissertation (M.Soc.Sc. (Nursing))--University of the Free State, 2012en_ZA
dc.subjectPsychiatric nursingen_ZA
dc.subjectPsychiatric nurses -- Vocational guidanceen_ZA
dc.titleFaktore wat verhoed dat studente psigiatriese verpleegkunde as loopbaan kiesaf
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record