Show simple item record

dc.contributor.advisorVerster, J. J. P.
dc.contributor.authorBurger, Michelle
dc.date.accessioned2015-10-28T09:15:18Z
dc.date.available2015-10-28T09:15:18Z
dc.date.copyright2013-01-31
dc.date.issued2014-07-23
dc.date.submitted2013-01-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/1457
dc.description.abstractEnglish: The use of project management has expanded and is used in many industries. The generic component of project management across all industries without the necessary technical knowledge has been debated. This study investigates the knowledge base of construction project management and the need for industry specific knowledge. The study includes a literature and also empirical research section. The empirical study made use of interviews, a case study and questionnaires. A construction project management knowledge model was developed based on the research and research findings. The research findings suggest that a project manager in the built environment requires various types of knowledge – project management knowledge, industry specific knowledge and knowledge gained through experience. The project management knowledge includes the 13 areas from the construction extension to the PMBOK guide, the industry specific knowledge is divided into four main areas that are knowledge of construction science, knowledge of construction processes, knowledge of design processes and knowledge of financial cost factors and the knowledge through experience is gained through time spent working in the industry. The construction project management knowledge model aims to contribute to improving the project management environment, aiding in awareness of the various knowledge areas and subareas that are important and the NQF level that is suggested. This could contribute to sufficient education by creating awareness of the level of education a project manager in the built environment requires. Organisations could use the model as reference to determine which areas their project managers could improve on in order to develop and increase project management maturity in the organisation. The project management construction model also offers tertiary institutions a framework for syllabus planning of constructions project management courses. Further research is welcomed and may include improving the model, or using the model as foundation to develop a measuring instrument to determine the knowledge of a construction project manager.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Projekbestuur het ontwikkel en word in baie industrieë toegepas. Die generiese aard van projekbestuur, om tussen industrieë gebruik te word sonder tegniese kennis van die industrie , is al baie bespreek. Hierdie studie ondersoek die kennisbasis van konstruksieprojekbestuur en die behoefte aan industrie - spesifieke kennis. Die studie bestaan uit literêre en empiriese navorsing. In die empiriese studie is van onderhoude, ʼn gevalles tudie en vraelyste gebruik gemaak. ʼn Konstruksieprojekbestuur kennismodel is na aanleiding van die navorsing en navorsingsbevindinge ontwikkel. Die navorsingsbevindinge het aangedui dat ʼn projekbestuurder in die bou - omgewing die volgende tipes kennis b enodig – projekbestuurkennis, industrie - spesifieke kennis en x kennis wat deur ondervinding opgedoen word. Die projekbestuurkennis sluit die 13 areas van die konstruksie - aanhangsel van die PMBOK gids in. Die industrie - spesifieke kennis is in vier dele verde el – kennis oor konstruksiewetenskap, kennis oor konstruksieprosesse, kennis oor ontwerpprosesse en kennis oor finansiële kostefaktore. Kennis deur ondervinding word verkry deur in die industrie te werk. Die doel van die konstruksieprojekbestuur kennis model is om ʼn bydrae te lewer tot die bevordering van die projekbestuuromgewing, deur bewustheid rakende die verskeie kennisareas en sub - areas te kweek asook van die aanbevole NKR - vlak. Deur die vlak van kennis waaroor ʼn konstruksieprojekbestuurder moet b eskik aan te toon kan bydra tot effektiewe onderrig. Organisasies kan die model aanwend om te bepaal watter areas van projekbestuur verbeter kan word om sodoende die projekbestuur in die organisasie te verber as ook die projekbestuur volwassenheidsvlak. Die model bied ook ʼn raamwerk aan wat deur tersiêre instellings gebruik kan word in terme van leerplanbeplanning van kursusse in konstruksieprojekbestuur. Verdere navorsing word verwelkom. Dit mag die model insluit of die model as grondslag gebruik om ʼn meetinstrument te ontwikkel waarmee die kennis van ʼn konstruksieprojekbestuurder bepaal kan word.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Quantity Surveying and Construction Management))--University of the Free State, 2013en_ZA
dc.subjectProject managementen_ZA
dc.subjectConstruction industry -- Managementen_ZA
dc.subjectBuilt environmenten_ZA
dc.subjectIndustry relateden_ZA
dc.titleProject management in the built environment: the need for industry specific knowledgeen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record