Show simple item record

dc.contributor.advisorNel, M. M.
dc.contributor.advisorKruger, S. B.
dc.contributor.authorButler, Markes Wayne
dc.date.accessioned2015-09-09T13:44:15Z
dc.date.available2015-09-09T13:44:15Z
dc.date.issued2015-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/1204
dc.description.abstractEnglish: In this research project an in-depth study was done with a view to investigating the experiences of the Free State emergency medical care practitioners regarding paediatric pre-hospital care. The purpose of the study was to render a contribution to the improvement of the operational readiness for paediatric emergency medical care and transportation. It is trusted that this will ensue in a lower mortality and morbidity rate within the Free State Emergency Medical Services (FSEMS). This study thus can serve as a directive for the development of high quality care for paediatric patients in the pre-hospital environment. It can also help solve deficiencies in this medical care environment. The problem that was addressed in the study was the limited data and population-based information available in the pre-hospital environment with regard to paediatric patients, which might suggest that paediatric patients are underserved by the emergency medical care services. This can be contributed to or interpreted as due to a lack of proper size equipment and the limited ability, skills and knowledge of emergency medical personnel for dealing with paediatric patients. To address this problem it was endeavoured to determine what the experiences of emergency medical care practitioners in the Free State were with regard to paediatric pre-hospital care. In order to address the problem stated, the following research questions were asked: 1. How can emergency medical care practitioners’ experiences regarding paediatric prehospital care be conceptualised and contextualised? 2. What are the Free State emergency medical practitioners’ experiences and views regarding paediatric pre-hospital care? 3. What are the factors that influence the Free State emergency medical practitioners’ experiences and views regarding paediatric pre-hospital care and how do these factors influence emergency medical care practitioners’ experiences? 4. Can paediatric pre-hospital emergency medical care within the Free State emergency medical services be improved? The aim of the study was to explore the experiences of Free State emergency medical care practitioners regarding paediatric pre-hospital care. By doing this, deficiencies that may hamper effective paediatric pre-hospital care might be identified and reduced and/or eliminated. A quantitative study was done with elements of qualitative feedback included in the questionnaire. The methods that were used to collect data and which formed the basis of the study comprised a literature review, followed by a questionnaire survey as empirical study. The purpose of the literature review was to gain a background and information on the experiences of emergency care medical practitioners working with paediatrics. The bulk of the literature comprised international sources as very little research has been done in South Africa on this ramification of medical care. The questionnaire for the collection of empirical data was based on the findings of the literature review. The aim of the questionnaire was the investigation of the experiences of EMC personnel’s experiences with paediatric patients. The population comprised EMC practitioners working in the Free State province, and a sample of 197 practitioners, selected by means of stratified random sampling, participated in the survey. The quantitative data were analysed by a statistician, using frequencies and percentages, and the researcher analysed the qualitative data by reading the responses, summarising findings and categorising the findings in themes. These findings were compared with the findings of the literature review and used to make recommendations in an endeavour to improve the experiences of EMC practitioners in the Free State, and improve the mortality and morbidity rates of paediatric patients making use of emergency medical care facilities. The recommendations of the study have a bearing on the following: 1. Standardisation of training for EMC practitioners to ensure that all practitioners are adequately trained. 2. More paediatric education and training initiatives should be taken to ensure that EMC practitioners understand the differences between paediatric patients and adult patients. 3. Practitioners who infrequently practise paediatric skills in the pre-hospital environment must be retrained and assessed regularly for safe practice (CPD). 4. Specialised paediatric equipment is the ideal, but not always affordable, therefore it is important to ensure that basic medical equipment are available and in a working condition. Creating quality service standards within the EMC services through consultation with patients and employees to understand each set of priorities better. 5. Improvement in the working conditions and remuneration of EMC practitioners to improve the standard, attitude and morale of personnel. 6. Retention of qualified EMC practitioners to enhance service and to improve the professional image of the emergency services. 7. Creating a forum where practitioners can articulate their feelings and challenges.. 8. Educating the community about the emergency services available including paediatric care. 9. Creating interdisciplinary training opportunities for EMC practitioners and hospital personnel. 10. Creating interdisciplinary training opportunities for EMC practitioners and hospital personnel to learn effective communication skills and to highlight the importance of effective communication for quality patient care. It is trusted that this research report and the recommendations will make a meaningful difference to paediatric care by EMC practitioners in the Free State.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: In hierdie navorsingsprojek is ʼn diepgaande studie uitgevoer om die ervarings van praktisyns in die mediese nooddienste van die Vrystaat ten opsigte van pediatriese sorg voor hospitalisering te bepaal. Die doel van die studie was om ʼn bydrae te lewer tot die verbetering van die operasionele gereedheid vir pediatriese mediese noodsorg en vervoer. Ek vertrou dat dit sal lei tot ʼn afname in die sterftesyfer en morbiditeitskoers binne die Vrystaatse Mediese Nooddienste (VMND). Dié studie kan dus dien as ʼn aanwyser in die ontwikkeling van sorg van hoë gehalte vir pediatriese pasiënte in die voor-hospitaalomgewing. Dit mag ook help om leemtes in hierdie noodsorgomgewing aan te vul. Die probleem wat in die studie aandag geniet het, was die beperkte data en populasiegebaseerde inligting wat in die voor-hospitaalomgewing beskikbaar is ten opsigte van pediatriepasiënte, wat daarop mag dui dat hierdie pasiëntjies nie na behore bedien word deur die mediese nooddienste nie. Dit mag te wyte wees aan of geïnterpreteer word as die gebrek aan toerusting van toepaslike grootte en die beperkte vaardighede en kennis van die nooddienstepersoneel wat met pediatriepasiënte werk. Om hierdie probleem aan die orde te stel, is gepoog om te bepaal wat die ervarings van die nooddienstepersoneel met betrekking tot pediatriese voorhospitaalsorg in die Vrystaat is. Ten einde die probleem wat gestel is, onder die loep te neem, is die volgende navorsingsvrae gestel: 1. Hoe kan mediese nooddienspraktisyns se ervarings rakende pediatriese voorhospitaalsorg gekonseptualiseer en gekontekstualiseer word? 2. Wat is die ervarings en sienings van Vrystaatse nooddienspersoneel rakende pediatriese voorhospitaalsorg? 3. Watter faktore beïnvloed die Vrystaatse mediese nooddienspraktisyns se ervarings en sienings rakende pediatriese voorhospitaalsorg en hoe beïnvloed hierdie faktore mediese nooddienspraktisyns se ervarings? 4. Kan pediatriese voorhospitaal- mediese nooddienste in die Vrystaatse mediese nooddienste verbeter word? Die doelwit van die studie was om die ervarings rakende pediatriese voorhospitaalsorg van Vrystaatse mediese nooddienspraktisyns te ondersoek. Hierdeur mag tekortkominge wat effektiewe pediatriese voorhospitaalsorg belemmer, geïdentifiseer en gedeeltelik of geheel en al uitgeskakel word. ʼn Kwantitatiewe studie is uitgevoer met elemente van kwalitatiewe terugvoer ingesluit in die vraelys. Die metodes wat vir datainsameling gebruik is, en wat die grondslag van die studie gevorm het, is ʼn literatuuroorsig, gevolg deur ʼn vraelysondersoek as empiriese studie. Die doel van die literatuuroorsig was om ʼn agtergrond en inligting oor die ervarings van mediese nooddienspraktisyns wat met pediatriese pasiënte werk in te samel. Die grootste deel van die literatuur was internasionale bronne aangesien weinig navorsing nog in Suid-Afrika oor hierdie vertakking van mediese sorg uitgevoer is. Die vraelys vir die insameling van empiriese data is gebaseer op die bevindinge van die literatuuroorsig. Die vraelys was gerig op ʼn ondersoek oor die ervarings van mediese nooddiens- (MND-) personeel rakende pediatriese pasiënte. Die populasie was MNDpraktisyns wat in die Vrystaatprovinsie werk, en ʼn steekproef van 197 praktisyns, geselekteer deur middel van gestratifiseerde ewekansige steekproeftrekking, het aan die studie deelgeneem. Die kwantitatiewe data is deur ʼn statistikus ontleed; frekwensies en persentasies is gebruik, en die navorser het die kwalitatiewe data ontleed deur die response te lees, en die bevindinge op te som en in temas te kategoriseer. Hierdie bevindinge is met die bevindinge van die literatuuroorsig vergelyk en aangewend om aanbevelings te formuleer in ʼn poging om die ervarings van MND-praktisyns in die Vrystaat te verbeter, en die sterfte- en morbiditeitskoerse van pediatriese pasiënte wat van die mediese nooddiensfasiliteite gebruik maak, te verbeter. Die aanbevelings van die studie hou met die volgende verband: 1. Die standaardisering van die opleiding van MND-personeel om te verseker dat alle praktisyns voldoende opleiding ontvang. 2. Meer inisiatiewe vir onderwys en opleiding moet geneem word, om te verseker dat NMD-praktisyns die verskille tussen die pediatriese pasiënte en volwasse pasiënte verstaan. 3. Praktisyns wat ongereeld pediatriese vaardighede in die voorhospitaalomgewing gebruik, moet heropgelei en geassesseer word om veilige praktyk te verseker (VPO). 4. Spesiale pediatriese toerusting is die ideaal, maar nie altyd bekostigbaar nie, daarom is dit belangrik om te verseker dat basiese mediese toerusting beskikbaar en in ʼn werkende kondisie is. 5. Standaarde vir die lewering van kwaliteit diens in die MND moet daargestel word deur konsultasie met pasiënte en werkgewers om elke reeks prioriteite beter te begryp. 6. Die werkomstandighede en vergoeding van MND -personeel moet verbeter word om die standaarde, houdings en moraal van personeel te verbeter. 7. Gekwalifiseerde MND -praktisyns moet behou word om die diens te bevorder en die professionele beeld van nooddienste uit te bou. 8. ʼn Forum moet geskep word waar praktisyns hul gevoelens en uitdagings kan verwoord. 9. Die gemeenskap moet opgevoed word rakende die nooddienste wat beskikbaar is, insluitend pediatriese sorg. 10. Interdissiplinêre opleidingsgeleenthede vir NMD-personeel en hospitaalpersoneel moet geskep word. Ek vertrou dat hierdie navorsingsverslag en die aanbevelings ʼn betekenisvolle verskil teweeg sal bring in die pediatriese sorg wat deur die MND-praktisyns in die Vrystaat gelewer word.af
dc.description.sponsorshipHealth and Wellness Setaen_ZA
dc.description.sponsorshipHealth and Wellness Setaen_ZA
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectEmergency medical careen_ZA
dc.subjectExperiencesen_ZA
dc.subjectMortality and morbidity rateen_ZA
dc.subjectPaediatricen_ZA
dc.subjectPre-hospital careen_ZA
dc.subjectQualitative and quantitative data collectionen_ZA
dc.subjectQuestionnaire surveyen_ZA
dc.subjectDissertation (M.HPE. (Health Professions Education))--University of the Free State, 2015en_ZA
dc.subjectPediatric emergencies -- South Africa -- Free Stateen_ZA
dc.subjectHospitals -- Emergency services -- South Africa -- Free Stateen_ZA
dc.titleExperiences of Free State emergency medical care practitioners regarding paediatric pre-hospital careen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record