Show simple item record

dc.contributor.advisorRensleigh, C. W.
dc.contributor.advisorWilkinson, A. C.
dc.contributor.advisorPretorius, E.
dc.contributor.authorAckerman, Doraliza Reinetta
dc.date.accessioned2016-11-23T08:03:41Z
dc.date.available2016-11-23T08:03:41Z
dc.date.issued2007-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/4759
dc.description.abstractEnglish: The overarching purpose of the study is: to compile a comprehensive database of the information infrastructures in the Free State province and investigate/determine how information from the database can be utilised by Library Information Services at Higher Education Institutions in response to what is regarded as their social responsibility towards the community, through possible community engagement projects. In realising the purpose of the study, the following objectives were pursued: • To undertake a literature review in order to investigate the following aspects: o The HEIs’ social responsibility in terms of the South African legislation and other policy documents, with special reference to the community engagement role of the LIS of the HEIs. o The principle of community development, with special reference to people-centred development in the South African context, as well as the role of LIS in community development. o The various LIS sectors functioning in South Africa within the social systems of government, education, health, economic and the legal systems. o The changing role of information, within the post-1994 legislation, in community development, with special reference to the non-traditional information dissemination service points in South Africa. • To gather comprehensive data from various resources, including databases, for example the Free State Department of Education’s Education Management Information System (EMIS), annual reports and strategic plans of the relevant government departments of the Free State province, as well as other LIS related journals, for example the Free State Provincial Library Services, quarterly journal (Free State Libraries), making use of all possible means to identify the various information infrastructures functioning within the Free State province, including a questionnaire-survey to acquire supplementary information, that will be captured in a database. • To utilise the database as part of a community profile analysis to be able to identify which communities lack which information infrastructure(s). The information infrastructures will be used in conjunction with the Census 2001 population statistics and the number of learners in the schools, according to the Free State Department of Education’s EMIS system will be able to do the analysis. The results will then be used to identify possible community engagement project(s) for the LIS of the HEIs. The major conclusions of the study revealed the following: • That LIS of HEIs have a social responsibility towards society and therefore must engage in community projects. • That LIS can contribute towards community development, thereby providing better access to information, which will lead to empowerment of communities in general, but especially empowered individuals. The database compiled is presented on a CD-ROM with the 1729 identified information infrastructures in the Free State province, including Library and Information Services, as well as other non-traditional information dissemination service points. The recommendations spell out possible ways in which the Library and Information Centre of the CUT can contribute to community responsibility through possible community engagement projects, for example to facilitate workshops to conscientise the various Library and Information Services to the amount of people with disabilities in their communities, as well as suggesting technologies that can the aid the above-mentioned group or train-the-trainer workshops for information literacy, thereby enhancing life-long learning.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die volgende doelstelling is gestel vir die studie: om ‘n omvattende databasis op te stel met die inligtingsinfrastrukture in die Vrystaat Provinsie om so daardeur te bepaal hoe Biblioteek en Inligtingsdienste van Hoër Onderwys Instansies inligting kan gebruik om sodoende hulle sosiale verantwoordelikheid na te kom deur middel van moontlike gemeenskapsdiensprojekte. Die volgende doelwitte is daarna gevolg: • Om ‘n literatuurstudie te onderneem en die volgende aspekte te ondersoek: o Hoër Onderwys Instansies se sosiale verantwoordelikheid in terme van die Suid-Afrikaanse wetgewing en ander beleidsdokumente, met spesiale verwysing na die rol van Hoër Onderwys Instansies se Biblioteek en Inligtingsdienste ten opsigte van gemeenskapsbetrokkenheid. o Die beginsel van gemeenskapsontwikkeling, met spesiale verwysing na mens-gesentreerde ontwikkeling binne die Suid-Afrikaanse konteks, sowel as die rol van Biblioteek en Inligtingsdienste in gemeenskapsontwikkeling. o Die verskeie Biblioteek en Inligtingsdienste wat in Suid-Afrika funksioneer binne die sosiale sisteme van die regering, onderwys, gesondheid, ekonomie en wetgewing. o Die veranderende rol van inligting, binne die post-1994 wetgewing, in gemeenskapsontwikkeling, met spesiale verwysing na nie-tradisionele inligtingsverspreidingsdienspunte in Suid-Afrika. • Om data te versamel vanaf verskeie bronne, insluitende databasisse, byvoorbeeld die Vrystaatse Departement van Onderwys se Onderwys Bestuursinligtingstelsel, jaarverslae en strategiese beplanning van die relevante regeringsdepartemente van die Vrystaat, asook ander relevante Biblioteek en Inligtingsdienste-joernale, byvoorbeeld die Vrystaatse Provinsiale Biblioteekdienste se kwartaallikse tydskrif (Vrystaatse Biblioteke), om sodoende alle moontlike maniere te gebruik om die verskillende inligtingsinfrastrukture wat binne die Vrystaat funksioneer, te vervat in die databasis. Hierdie proses is ondersteun deur ‘n vraelys om bykomende inligting wat nog ontbreek, in die hande te kry. • Om die databasis te gebruik as deel van die gemeenskapsprofielanalise om gemeenskappe te identifiseer waar inligtingsinfrastrukture ontbreek. Die inligtingsinfrastrukture is gebruik saam met die Sensus 2001 se bevolkingstatistieke en die aantal leerders in die skole volgens die Vrystaatse Departement van Onderwys se Onderwys Bestuursinligtingstelsel, om sodoende ‘n analise op te stel wat moontlike gemeenskapsbetrokkenheidsprojekte vir Hoër Onderwys Instansies se Biblioteek en Inligtingsdienste kan identifiseer. Die belangrikste gevolgtrekking wat deur die studie aan die lig gebring is, is die volgende: • Dat Hoër Onderwys Instansies se Biblioteek en Inligtingsdienste wel ‘n sosiale verantwoordelikheid het en om daardie rede betrokke moet raak by gemeenskapsbetrokkenheidsprojekte. • Dat Biblioteek en Inligtingsdienste kan bydrae tot gemeenskapsontwikkeling, deur toegang te verskaf tot inligting, wat sal lei tot bemagtigde gemeenskappe in die algemeen, maar meer spesifiek bemagtigde individue. Die databasis wat saamgestel is, word aangebied op ‘n CD-ROM met die 1729 geïdentifiseerde inligtingsinfrastrukture in die Vrystaat, insluitend Biblioteek en Inligtingsdienste, sowel as ander nie-tradisionele inligtingsverspreidingsdienspunte. Geïdentifiseerde aanbevelings is gedoen wat kan dien as moontlike maniere waarop die Biblioteek- en Inligtingsentrum van die SUT kan bydrae tot gemeenskapsverantwoordelikheid deur moontlike gemeenskapsbetrokkenheidsprojekte. Byvoorbeeld deur die fasilitering van werkswinkels om die verskillende Biblioteek en Inligtingsdienste te sensitiseer rondom die aantal mense met gestremdhede binne hul gemeenskappe, sowel as om tegnologieë voor te stel om die bogenoemde groep van hulp te kan wees. Voorts, word aanbeveel die fasilitering van opleidingswerkswinkels vir opleiers om inligitngsgeletterdheidsprogramme aan te bied, om sodoende lewenslange leer aan te moedig.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Higher Education Studies))--University of the Free State, 2007en_ZA
dc.subjectHigher education institutionsen_ZA
dc.subjectCentral University of Technologyen_ZA
dc.subjectPeople-centred community developmenten_ZA
dc.subjectCommunity profile analysisen_ZA
dc.subjectLibrary and information servicesen_ZA
dc.subjectInformation disseminationen_ZA
dc.titleCommunity profile analysis of the Free State and the identification of the information infrastructure: a higher education community engagement projecten_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record